Home » Nowe programy studiów » Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Studia licencjackie – Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności – Organic Agriculture and Food Production (OAFP)

Misja studiów

Misją studiów realizowanych w języku angielskim przez Wydział Rolnictwa i Biologii jest przekazanie holistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności. Studia te są prowadzone przez najlepszych specjalistów z różnych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z zagranicy.

Cel studiów

Studia licencjackie ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności zostały opracowane zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Nacisk kładzie się na innowacyjne metody nauczania aktywizujące studentów i przygotowujące ich do przyszłej pracy. Studia pozwalają rozwijać niezbędne umiejętności i zdobywać wiedzę w pożądanych specjalnościach. Absolwenci mogą znaleźć pracę w całym łańcuchu produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemie kontroli i certyfikacji oraz w różnych firmach związanych z edukacją, rozpowszechnianiem i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Szczegółowy program studiów

Program podzielony jest na sześć semestrów. Składa się z wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz  ćwiczeń praktycznych / warsztatów.

Szczegółowa lista przedmiotów

  • Pierwszy rok: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Ochrona środowiska, Chemia, Podstawy botaniki, Agrometeorologia, Globalna produkcja żywności, Informatyka, Język obcy, Zrównoważone systemy produkcji żywności, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Agroekologia, Gleboznawstwo, Mikrobiologia gleb i roślin, Fizjologia i ekologiczne żywienie zwierząt, Podstawy biochemii i fizjologii roślin, Wyjazdy studyjne do gospodarstw ekologicznych, Prawo żywnościowe lub Prawo rolne, Podstawy żywienia człowieka.
  • Drugi rok: Uprawa gleby, Hodowla roślin i materiał siewny, System kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej, Zarządzanie ochroną roślin w rolnictwie ekologicznym, Odżywianie roślin w systemie ekologicznym, Technologie rolnicze dla rolnictwa ekologicznego, Mikrobiologia żywności, Surowce ekologiczne, Wyjazdy studyjne do gospodarstw ekologicznych, Ekologiczne gospodarowanie na użytkach zielonych, Ekologiczna uprawa roślin polowych, Ekologiczna uprawa warzyw i owoców, Chwasty i metody ich ograniczania w rolnictwie ekologicznym, Metodologia badań naukowych, Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym, Zagrożenia bezpieczeństwa żywności.
  • Trzeci rok: Seminarium dyplomowe, Statystyka matematyczna, Organizacja gospodarstw ekologicznych lub Rynki i marketing żywności ekologicznej, Konwersja gospodarstwa na system ekologiczny, Przetwarzanie ekologicznych surowców roślinnych, Bezpieczeństwo i higiena żywności, Ekologiczne aspekty żywności i żywienia, Przetwarzanie ekologicznych surowców pochodzenia zwierzęcego, Międzynarodowe rynki rolne, Zioła w rolnictwie ekologicznym, Przedsiębiorczość w biznesie ekologicznym.

Wymagania: Wyniki egzaminu maturalnego z biologii albo chemii, albo matematyki oraz potwierdzona znajomość języka angielskiego (certyfikat znajomości języka na poziomie min. B2 albo wynik matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym min. 70%, albo dokument potwierdzający ukończenie programu szkoły średniej prowadzonego w całości w języku angielskim).

Czas trwania: sześć semestrów; początek: 1 października

Rekrutacja: http://www.sggw.pl/for-candidates/recruitment/1st-degree-studies

Termin składania wniosków: 08 lipca 2018 r.

Liczba dostępnych miejsc: od 35 do 45

Czesne: dla studentów Polaków studia są bezpłatne, dla studentów obcokrajowców pierwszy cykl studiów rozpoczynający się w najbliższym roku akademickim 2018/19 jest bezpłatny dzięki  współfinansowaniu studiów z programu POWER „Sukces z natury”.

Główne tematy

Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, agroekologia, kontrola i system certyfikacji produkcji ekologicznej, nauki o glebie, mikrobiologia gleb i roślin, fizjologia zwierząt i żywienie organiczne, produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym, odżywianie roślin w systemie ekologicznym, ekologiczna produkcja warzyw i owoców, ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym, technologie rolnicze dla rolnictwa ekologicznego, konwersja gospodarstwa na system ekologiczny, przetwórstwo ekologicznych surowców roślinnych, przetwórstwo ekologicznych surowców zwierzęcych, bezpieczeństwo i higiena żywności, ekologiczne aspekty żywności i żywienia, przedsiębiorczość w biznesie ekologicznym.