Home » Aktualności » Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER 1 – REKRUTACJA 2023

Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER 1 – REKRUTACJA 2023

Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER 1

Miesięczne staże zawodowe w placówkach związanych z branżą weterynaryjną

Grupa docelowa:
Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich 6 ostatnich semestrów studiów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW z kierunku Weterynaria. Zapraszamy studentki/studentów, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 „Sukces z natury” (szkoleniach lub stażach) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w stażu)

Czas trwania i miejsce stażu:
Staż 120 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w dniach :
2.10.2023-29.10.2023 Realizacja staży Tura 4

Koordynatorem szkolenia jest
lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika , Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,
e-mail: Ilona_kaszak1@sggw.edu.pl,
tel. : 225936120

Staż realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

• Zapoznać się z regulaminem naboru na staże, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
• Zarejestrować się w eHMS;
• Wypełnić i złożyć lub przesłać do koordynatora Wniosek o przyznanie stażu oraz dokumenty o dodatkowych aktywnościach lub niepełnosprawności;
• Wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej (dotyczy wybranych pracodawców);
• Wypełnić i dostarczyć formularze z danymi osobowymi,
• Wykonać badania z zakresu medycyny pracy (jeśli dotyczy);
• Wypełnić i Podpisać umowę trójstronną z załączeniami (3 egzemplarze) (NIE WPISUJEMY DATY NA UMOWIE); przesłać Koordynatorowi do weryfikacji, a następnie dostarczyć oryginały podpisane przez Pracodawcę i Stażyste/Stażytkę.
• Ubezpieczyć się na czas odbywania stażu w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) o ile wymaga tego pracodawca i obowiązkowo w zakresie NNW.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora
lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika , Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,
e-mail: Ilona_kaszak1@sggw.edu.pl
tel. : 225936120

Harmonogram staże Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2023
Etap 1 18.09.2023 Rozpoczęcie rekrutacji w eHMS.

I etap rekrutacji trwa do 5 dni kalendarzowych

Etap 2 25.09.2023 II etap rekrutacji trwa do 5 dni kalendarzowych i wymaga od studenta, ubiegającego się o przyjęcie na staż, dostarczenia do Koordynatora Wydziałowego wydrukowanego i podpisanego Wniosku o przyznanie stażu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
Etap 3 Rozmowy kwalifikacyjne Na żądanie pracodawcy
Etap 4 29.09.2023 Dostarczenie do Koordynatora/ki Wydziałowego Umów trójstronnych wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.
Etap 5 2.10.2023-29.10.2023 Realizacja staży Tura 4
 

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na staże.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę trójstronną” (Załącznik nr 2)  i złożyć lub przesłać u koordynatora we wskazanym terminie.(3 egzemplarze) (NIE WPISUJEMY DATY W UMOWIE)

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1: Wzór: Wniosku o przyznanie stażu w ramach projektu Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr POWR.03.05.00-00-Z033/17,

Załącznik nr 2: Wzór: Umowa trójstronna o staż studencki u pracodawcy wraz z Programem Stażu,

Załącznik nr 3a: Wzór: Formularz danych osobowych uczestnika projektu

Załącznik nr 3b: Wzór: Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia

Załącznik nr 4: Wzór: Dziennik stażu z Listą obecności

Załącznik nr 5: Wzór: Sprawozdanie z przebiegu stażu

Załącznik nr 6: Wzór: Zaświadczenia o odbyciu stażu

Załącznik nr 7: Wzór informacja w terminie 4 tygodni i 3 miesięcy

Załącznik nr 8: Wzór informacja Absolwenta

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Zapraszamy studentki/studentów, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 Sukces z natury (szkoleni lub staże) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w stażu)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów

Proszę o dokładne wypełnienie załącznika 3b.Błędne wypełnienie może skutkować nieprzyjęciem na staż.
Najczęstsze błędy:

 1. Błędny numer pesel
 2. Brak drugiego imienia (jeśli dotyczy)
 3. Niedokładny lub niepełny adres
 4. Niepoprawny kod pocztowy
 5. Błędna lub brak nazwy gminy
 6. Numer lokalu
 7. Niepełne wypełnianie oświadczeń
 8. Niedokładny numer renty (jeśli dotyczy)
 9. Niepełna informacja o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 10. Nazwa oddziału NFZ: należy wpisać jeden z poniższych:
 • Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
 • Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
 • Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
 • Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Jeżeli posiadasz specjalne potrzeby poinformuj Koordynatorkę
lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika , Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,
e-mail:   Ilona_kaszak1@sggw.edu.pl
tel. : 225936120

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Comments are closed.