Home » Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – moduł 6. projektu 

Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – moduł 6. projektu 

„Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania w obrębie modułu 6. realizowane będą w latach 2018–2022.

Wartość modułu 6. wynosi 16 581 628,00 zł

Moduł podzielony został na dwa obszary:

 • szkolenia,
 • rozbudowa rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni.

Szkolenia

Wartość zadań szkoleniowych wynosi 1 516 878,00 zł (18 050,00 zł dla zadania 19. i 1 498 828,00 zł dla zadania 20.).

Szkoleniami zostanie objętych co najmniej 30 pracowników kadry dydaktycznej z Wydziału Nauk o Zwierzętach (zadanie 19.) oraz 286 pracowników kadry kierowniczej i administracji uczelni (zadanie 20.).

Rekrutacja i organizacja cykli szkoleniowych obejmować będzie obszary:

 • kompetencje dydaktyczne,
 • zarządzanie informatyką,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zespołem,
 • kontrola zarządcza,
 • zarządzanie finansami,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • zamówienia informatyczne,
 • model usługowy,
 • nauka języków obcych,
 • obsługa aplikacji biurowych.

 

Szkolenia zaplanowane w ramach modułu 6. (z podziałem na grupy odbiorców):

 • Szkolenia dla kadry dydaktycznej: Artykuł jako źródło sukcesu naukowego, jak pisać skutecznie?; Więcej niż slajdy – efektywne prezentacje naukowe; Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
 • Szkolenia dla kadry administracyjnej: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych; Umowa konsorcjum naukowego; Manager badań naukowych; Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych; Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych; Szkolenie z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dot. szkolnictwa wyższego i zasad finansowania nauki; Efektywna obsługa zgłoszeń; Obsługa klienta Help Desk IT; Szkolenie podnoszące świadomość bezpieczeństwa IT; Cykl szkoleń z zakresu ITTIL; Budowa organizacji wsparcia; Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne; Zarządzanie licencjami na oprogramowanie; Umowy na wdrożenie systemu informatycznego; PRINCE 2; AGILE; Obsługa aplikacji biurowych; Nauka języków obcych.
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej: Podstawy zarządzania; Cykl szkoleń z zakresu ITTIL; Komunikacja wewnętrzna IT–Biznes; Negocjacje IT; PRINCE 2; AGILE; Komunikacja i współpraca w projekcie; Zarządzanie zespołem projektowym; Kierowanie zespołem; Trening umiejętności menadżerskich; Procesowe zarządzanie organizacją; System kontroli zarządczej; Zarządzanie przez cele; Obsługa aplikacji biurowych; Studia podyplomoweMBA w IT; MBA w finansach; Zarządzanie programami i portfelem projektów; Executive Master of Business Administration; Zarządzanie projektami informatycznymi. Obsługa aplikacji biurowych; Nauka języków obcych.

Realizacja szkoleń przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

 • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników naukowych Wydziału Nauk o Zwierzętach (zadanie 19.) oraz zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej;
 • podniesienie praktycznych kompetencji w wybranej dziedzinie przez kadrę administracyjną i kierowniczą;
 • podniesienie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem obcym w zakresie dokumentacji oraz prowadzenia rozmów i negocjacji.

Wyżej wymienione korzyści płynące z przeprowadzenia szkoleń dla pracowników uczelni będą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę relacji zawodowych oraz komunikacji wewnętrznej, pozytywny wizerunek uczelni na zewnątrz, a tym samym wpłyną na efektywniejszą realizację misji uczelni.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Informacje o szkoleniach 

Aktualne rekrutacje

„ITIL®4 Foundation”
„Finanse dla niefinansistów rozwijanie świadomości finansowej pracowników”
„Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation”
„Procesowe zarządzanie organizacją”
„Zarządzanie kosztami i rentownością”
„Agile PM ®Practitioner”
„PRINCE2® Practitioner”

Budowa lub/i rozbudowa rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni (zadanie 21.)

Liczba nowych/zmodernizowanych narzędzi IT–11 systemów

Prace nad budowanymi/rozbudowywanymi systemami będą realizowane w latach 2018–2022, przy wsparciu pracowników uczelni.

Wartość zadania wynosi 15 063 750,00 zł

 

Wdrożenie rozwiązań informatycznych ma na celu optymalizację procesów realizowanych na uczelni oraz udostępnianie informacji o szkolnictwie wyższym:

 

 1. Budowa systemu zarządzania budżetem

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego umożliwi modelowanie procesów kontroli budżetowej oraz ich kontrolę.

Funkcjonalności: automatyzacja i usprawnienie wszystkich zadań związanych z analizą i kontrolą na różnych płaszczyznach; modelowanie procesów kontroli budżetowej i raportowania według potrzeb.

Korzyści: efektywniejsze zarządzanie finansami uczelni.

Uzasadnienie: Zarządzanie uczelnią wymaga analizy i nałożenia na siebie danych z kilku obszarów, m.in. dydaktyki, badań naukowych, działalności komercyjnej, administracji. Uczelnia ma kilka różnych systemów informatycznych obejmujących swoim zakresem m.in. finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe, ewidencję majątku, system dziekanatowy, brakuje jednak zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego tworzenie budżetów i kontroli ich wykonania zarówno pod względem przychodów, jak i wydatków.

 1. Rozbudowa systemu finansowo-księgowego

Rozbudowa systemu finansowo-księgowego ma na celu utworzenie spójnej bazy danych, która umożliwi efektywniejsze zarządzanie majątkiem i projektami pod kątem planów inwestycji i remontów.

Funkcjonalności: rozliczanie mediów; ewidencja majątku, w tym nieruchomości; tworzenie i rozliczanie planów inwestycji i remontów; sporządzanie deklaracji podatkowych od nieruchomości; zarządzanie flotą.

Korzyści: Zoptymalizowanie procesu zarządzania majątkiem uczelni poprzez: zintegrowanie bazy danych, rozliczanie mediów, tworzenie i rozliczenie planów inwestycji i remontów, sporządzanie deklaracji podatkowych od nieruchomości oraz zarządzanie flotą samochodową; usprawnienie przygotowywania analiz, raportów i planów; możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów w zakresie sprawozdawczości z działalności uczelni (np. GUS, POLON).

Uzasadnienie: Obecnie informacje niezbędne do zarządzania majątkiem pozyskiwane są przez działy ekonomiczne i techniczne z różnych źródeł (m.in. SIMPLE, SRM, SEN, Microsoft Office). Brak spójności danych sprawia, że przygotowanie zestawień i analiz potrzebnych do zarządzania majątkiem jest praco- i czasochłonne.

 1. Rozbudowa systemu komunikacji wewnętrznej

Rozbudowa systemu komunikacji wewnętrznej oraz usługi katalogowej umożliwi łatwą i bezpieczną komunikację wewnątrzuczelnianą.

Funkcjonalności usługi katalogowej: centralne zarządzanie kontami użytkowników i komputerów oraz infrastrukturą informatyczną; centralny punkt uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, z którego korzysta wiele różnych systemów i usług.

Funkcjonalności systemu komunikacji wewnętrznej: zwiększenie pojemności skrzynki i wielkości załączników; uniwersalny dostęp do skrzynki pocztowej z dowolnego miejsca i za pomocą różnych urządzeń; tworzenie różnego rodzaju książek adresowych, list dystrybucyjnych; zintegrowane kalendarze; możliwości pracy grupowej: wymiana informacji za pomocą różnorodnych metod np. głos, obraz, transfer plików, wspólne obszary robocze, możliwość komunikacji typu czat; pakiet aplikacji dostępnych w chmurze, które umożliwiają: przechowywanie, tworzenie i edycję różnego rodzaju dokumentów na dowolnym urządzeniu (komputer, smartfon), tworzenie i udostępnianie interakcyjnych raportów, prezentacji, osobistych opowieści itp.; prowadzenie prac zespołowych wykładowców i studentów; organizowanie i przydzielanie zadań, śledzenie aktywności, możliwość dyskusji, tworzenia ankiet itp.

Korzyści: zachowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz dostępu do danych użytkownika; spójny korporacyjny model komunikacji umożliwiający bezproblemową komunikację wewnątrzuczelnianą oraz usprawniający organizację pracy; silna ochrona oferowanych kanałów komunikacyjnych.

Uzasadnienie: Obecny system pocztowy służy uczelni już od ponad 14 lat i nie przystaje do współczesnych wymogów. System oparty jest o narzędzia open source, a informacja o kontach użytkowników oraz ich hasłach przechowywana jest w kilku usługach katalogowych opartych o różne technologie (MS Active Directory oraz OpenLDAP). Komunikacja video możliwa jest wyłącznie w dwóch salach konferencyjnych.

 1. Budowa zintegrowanego systemu stron internetowych SGGW

Stworzenie spójnego i nowoczesnego systemu informacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Funkcjonalności: intranet dla uczelni; centralny system konferencyjny; zaawansowany system zarządzania treścią; spójny dla całej uczelni System Identyfikacji Wizualnej (tzw. księga logo).

Korzyści: spójny zarówno pod względem technologii, jak i warstwy wizualnej system stron internetowych utworzony w technologii umożliwiającej dostosowanie poszczególnych elementów systemu do oczekiwań poszczególnych jednostek naukowych i administracyjnych uczelni.

Uzasadnienie: Obecnie na SGGW jest blisko 50 stron internetowych. Każda jednostka tworzyła strony we własnym zakresie, korzystając z różnych rozwiązań informatycznych. Z tego powodu nie stanowią one spójnego systemu informacyjnego oraz nie spełniają standardów WCAG 2.0, czyli nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Rozbudowa systemu kopii bezpieczeństwa

Wdrożenie kopii zapasowych dla głównych systemów uczelni, objęcie ochroną także nowych, planowanych systemów.

Funkcjonalności: backup obrazów wirtualnych maszyn; backup danych z systemów zarówno za pomocą agentów, jak i bezpośrednio z baz danych; backup skrzynek systemu pocztowego.

Korzyści: centralne zarządzanie i monitorowanie procesem backupu kluczowych systemów uczelni; system działający w środowiskach wirtualnych oraz poprzez agentów; możliwość przechowywania danych w chmurze oraz na różnych nośnikach danych; deduplikacja na poziomie blokowym danych; przywracanie granularne.

Uzasadnienie: Obecny system backupu nie wspiera najnowszych wersji systemów operacyjnych i najnowszych systemów baz danych.

 1. Rozbudowa systemu zarządzania siecią

Budowa systemu, który umożliwi zarządzanie i monitorowanie siecią komputerową.

Funkcjonalności: możliwość zarządzania przełącznikami sieciowymi w zakresie konfiguracji, aktualizacji oprogramowania systemowego, backupu; zarządzanie urządzeniami bezpieczeństwa sieci; wdrażanie spójnych polityk bezpieczeństwa; zautomatyzowane reakcje na incydenty; monitorowanie stanu urządzeń w sieci; monitorowanie usług sieciowych.

Korzyści: zwiększenie efektywności i szybkości reagowania na zmiany pojawiąjące się w infrastrukturze sieciowej; całościowy widok na procesy zachodzące w Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej.

Uzasadnienie: Obecnie komputerową sieć uczelnianą stanowi ponad 350 przełączników sieciowych i innych urządzeń. Przy tej skali koniecznością staje się system, który pozwoli zautomatyzować część pracy, ułatwi zarządzanie infrastrukturą i będzie miał możliwość na bieżąco monitorować stan urządzeń w sieci.

 1. Budowa systemu zarządzania usługami wsparcia

Wdrożenie systemu do obsługi zgłoszeń, który swoim zakresem obejmie zarówno problemy informatyczne, jak i zgłoszenia związane z innymi usługami świadczonymi przez jednostki administracji na rzecz uczelni  (np. obsługa techniczna).

Funkcjonalności: zarządzanie zgłoszeniem – incydentem; zarządzanie problemem; raportowanie; baza wiedzy; monitorowanie problemów i zgłoszeń użytkowników.

Korzyści: poprawa jakości świadczonych usług; poprawa zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami sprzętowymi; rejestrowanie wszystkich wniosków w jednym miejscu; pełne raportowanie i monitorowanie wykonywanych prac; skrócenie czasu obsługi wniosków.

Uzasadnienie: Na tę chwilę kilka jednostek organizacyjnych realizuje zadania związane ze wsparciem pracowników uczelni (wsparcie informatyczne, obsługa telefonów, naprawa aparatury dydaktycznej, dostawa wyposażenia biurowego, w tym mebli). Jednostki te realizują proces obsługi zgłoszeń w sposób różny, nieusystematyzowany, rzadko przy wsparciu narzędzia informatycznego. Taki stan rzeczy ma niekorzystny wpływ na czas, jakość i koszt realizowanych zadań. Wdrożenie systemu zarządzania usługami pozwoli na zoptymalizowanie procesów realizowanych przez administrację uczelni.

 1. Rozbudowa systemu dziekanatowego

Rozbudowa systemu dziekanatowego o funkcjonalności dostosowujące istniejący system do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zarządzeń rektora i przepisów ogólnych.

Funkcjonalności: tworzenie programów kształcenia na różnych poziomach szczegółowości (kierunek, specjalność); obsługa programów wymiany – ERASMUS; oferty praktyk z możliwością wyboru przez studentów; integracja z systemem wydruku legitymacji; możliwość rejestracji informacji związanych z wymogami zgodnymi z zarządzeniami rektora i przepisami ogólnymi (dla modułu studiów doktoranckich).

Korzyści: rozbudowa systemu dziekanatowego pozwoli na usprawnienie sprawozdawczości wymaganej w różnych systemach, umożliwi szybszy obieg informacji oraz dostępność do informacji zainteresowanych stron.

Uzasadnienie: W chwili obecnej uczelnia posiada system HMS w zakresie obsługi toku studiów, płatności, pomocy materialnej, domów studenckich oraz wirtualnego dziekanatu. Ciągła zmiana przepisów, rosnąca szczegółowość raportowania, szersza współpraca międzynarodowa oraz zwiększające się oczekiwania użytkowników co do szybkości narzędzia i dostępu do wiedzy generują potrzebę rozbudowy systemu.

 1. Budowa systemu „Panel redakcyjny”

Wdrożenie systemu do obsługi Wydawnictwa SGGW oraz wszystkich redakcji czasopism SGGW w zakresie zgłaszania, recenzowania i przetwarzania prac naukowych.

Funkcjonalności: automatyzacja zadań w zakresie wzajemnej korespondencji między redaktorem a autorami oraz redaktorem a recenzentami; możliwość pełnej edycji z poziomu redakcji; korespondencja w języku polskim i angielskim (moduł A); eksport danych wydanych zeszytów czasopisma do wszystkich baz danych, w których te dane są umieszczane (moduł B); generowanie informacji na stronę www czasopisma (moduł C).

Korzyści: efektywniejsze zgłaszanie, recenzowanie i przetwarzanie prac naukowych; usystematyzowanie współpracy redakcji z autorami i recenzentami artykułów.

Uzasadnienie: SGGW nie ma obecnie żadnego systemu umożliwiającego zarządzanie treścią w redakcjach czasopism SGGW. Wdrożenie takiego systemu wpłynie na efektywniejsze zgłaszanie, recenzowanie i przetwarzanie prac naukowych.

 1. Budowa systemu mooc.sggw.pl

Budowa systemu mooc.sggw.pl, która w swoim zakresie obejmuje zaprojektowanie oraz wdrożenie platformy do udostępniania materiałów edukacyjno-popularyzatorskich w postaci masowych otwartych kursów online (ang. massive open online course, MOOC).

Funkcjonalności: możliwośćdodawania multimedialnych zasobów i grupowania ich w kursy typu MOOC; dostępność w formie bezpiecznej platformy internetowej z indywidualnym dostępem dla każdego użytkownika; wprowadzenie osobnych ról o różnym zakresie uprawnień; szeroka dostępność, w tym na urządzeniach mobilnych i nietypowych systemach operacyjnych; możliwość korzystania z treści przez wielu użytkowników jednocześnie; możliwość łatwej aktualizacji treści; możliwość pomiaru efektów procesu dydaktycznego; raportowanie.

Korzyści: stworzenie kompletnego środowiska dystrybucji unikalnych zasobów edukacyjnych. W tym celu wykorzystane będą nowoczesne i spopularyzowane rozwiązania technologiczne i dydaktyczne, ułatwiające szerokiemu gronu odbiorców ich odbiór.

Uzasadnienie: Wydziały SGGW, które chcą w nowoczesny sposób przedstawić swoją ofertę dydaktyczną i osiągnięcia naukowe, potrzebują nowoczesnych narzędzi IT do e-learningu, niezbędnego sprzętu IT oraz nakładów pracy ludzkiej przy wdrożeniu. Materiały dydaktyczne przygotowane w formie otwartych zasobów edukacyjnych MOOC będą stanowić nowoczesny sposób przedstawienia oferty edukacyjnej i osiągnięć naukowych oraz przyczynią się do ich promocji.

 1. Zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby powyższych systemów

Rozbudowa (zakup i konfiguracja) istniejącej infrastruktury sieciowo-serwerowej i dostosowanie jej do potrzeb instalacji nowych systemów.

Funkcjonalności: zwiększenie ilości serwerów; powiększenie przestrzeni dyskowej SAN; dostosowanie sieci komputerowej LAN.

Korzyści: wzrost wydajności działania systemów; poprawa komunikacji między użytkownikami; zwiększenie bezpieczeństwa sieciowego użytkowników.

Uzasadnienie: Analiza potrzeb sprzętowo-programowych dla planowanych systemów pokazała, że obecna infrastruktura sieciowo-serwerowa uczelni nie zapewnia wystarczających zasobów potrzebnych, by zaspokoić te potrzeby. Zachodzi więc potrzeba rozbudowy infrastruktury: zwiększenia liczby wirtualnych serwerów, pamięci masowej i powiązanej z tym niezbędnej infrastruktury sieciowej.