Home » Moduł programów kształcenia

Moduł programów kształcenia

Nowe programy studiów – moduł 1. projektu 

pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Moduł 1 obejmuje kilka zadań podnoszących poziom nauczania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2018-2020 obejmą one łącznie 424 studentów (287K i 137M):

  • Wydział Rolnictwa i Biologii: 30 os. (15K, 15M),
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: 16 os. (5K, 11M),
  • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji: 270 os. (221K, 49M),
  • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki: 18 os. (6K, 12M),
  • Wydział Inżynierii Produkcji: 90 os. (40K, 50M).

Dodatkowo w proces dydaktyczny na uczelni zostanie włączonych 35 profesorów zagranicznych, w tym 23 w ramach zadania 23.

Harmonogramy zajęć profesorów wizytujących.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Wpływ realizowanych celów na kształcenie:

Nowe kierunki studiów i modernizacja już istniejących mają w większym stopniu powiązać przyszłego absolwenta z otoczeniem gospodarczym, co pozwoli lepiej odpowiedzieć na przyszłe potrzeby społeczne. Tworzenie nowych kierunków i specjalności w języku angielskim wpłynie na umiędzynarodowienie uczelni oraz zwiększy możliwości absolwenta na rynku pracy. W osiągnięciu tego celu pomoże zatrudnienie profesorów wizytujących z zagranicznych ośrodków. Modernizacja programów kształcenia to odpowiedź na potrzeby studentów, pracodawców i otoczenia gospodarczego. Transfer wiedzy z nauki do gospodarki zostanie lepiej przeprowadzony dzięki zmianie programów kształcenia na takie, w  których uwzględnia się najnowsze badania i zdobycze świata nauki.

 

Kierunki i specjalizacje uruchomione lub zmodernizowane w ramach modułu:

Organic Agriculture and Food Production (OAFP) – Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności to nowy kierunek studiów licencjackich realizowany na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW i prowadzony w języku angielskim. Program studiów został opracowany przy współudziale specjalistów z innych wydziałów SGGW i zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców – producentów żywności ekologicznej. Dzięki temu absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w całym łańcuchu produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemie kontroli i certyfikacji oraz w różnych firmach związanych z edukacją, rozpowszechnianiem i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego.

 

Civil Engineering – nowa specjalizacja w języku angielskim realizowana na studiach II stopnia na kierunku budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska). Program studiów został dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym. W realizację programu kształcenia włączono wykładowcy z zagranicy, posiadający osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej oraz praktycy-specjaliści reprezentujący biznes i potencjalnych pracodawców. Studenci poznają współczesne metody pomiarowe stosowane w procesie kontroli wykonania projektu budowlanego oraz metody monitoringu stanu istniejących budynków. Zapoznają się z problematyką warunków posadowienia budowli, konstrukcji inżynierskich, obliczeń matematycznych, modelowania 3D oraz zdobędą wiedzę z zakresu prawa budowlanego.

 

Kierunki realizowane na Wydziale Nauk o Żywieniu i Konsumpcji: gastronomia i hotelarstwo – modernizacja programu kształcenia na studiach I stopnia, dietetyka – modernizacja programu kształcenia na studiach II stopnia, żywienie człowieka i ocena żywności – modernizacja programu kształcenia na studiach I i II stopnia.

Badanie losów absolwentów wskazuje, że zaledwie 66% absolwentów kierunków prowadzonych przez WNoŻCziK pracuje w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy są zadowoleni z pracowników, ale sami studenci uznali, że programy kształcenia na kierunkach żywieniowo-dietetycznych wymagają wyspecjalizowania, a na gastronomii i hotelarstwie – upraktycznienia. Te wszystkie postulaty, włącznie z odniesieniem wiedzy teoretycznej do praktyki oraz umożliwieniem studentom poznania realiów pracy zawodowej, wzięto pod uwagę przy konstruowaniu nowych programów studiów.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji – program studiów prowadzonych w na Wydziale Inżynierii Produkcji od 1999 roku zostanie zmodernizowany zgodnie z opiniami studentów oraz uwagami otoczenia społeczno-gospodarczego. Ze względu na dynamiczne zmiany i informatyzację działalności gospodarczej wymaga od absolwentów nie tylko gruntownej wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności praktycznych – zwłaszcza w aspekcie cyfryzacji produkcji. Zmodernizowany program studiów zakłada, że studenci stworzą, a następnie będą obsługiwać tzw. wirtualną firmę i tym samym ćwiczyć synergiczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych.

 

Big Data Analytics – to anglojęzyczna specjalizacja na studiach magisterskich kierunku informatyka i ekonometria. Powstała, aby kształcić przyszłych analityków dużych zbiorów danych. Analitycy Big Data to jedni z najbardziej poszukiwanych przez duże instytucje gospodarcze pracowników. Studenci tej specjalizacji zapoznają się z technologiami stosowanymi do składowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych, nauczą się budować rozwiązania analityczne na platformach typu Big Data i wykorzystywać zaawansowane języki programowania.

 

Dokumentacja rekrutacyjna:

1. Regulamin studiów

2. Formularz Danych Osobowych

3. Umowa Udziału w Projekcie

English version:

2. Personal Data Application Form

3. Contract