Home » Moduł programów stażowych

Moduł programów stażowych

Płatne staże wakacyjne – moduł 3. projektu

pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Zadania stażowe realizowane będą w latach 2018-2021, weźmie w nich udział 705 stażystów (381K, 324M). Wartość zadań stażowych wynosi 3 910 049,00 PLN.

 

Stażami zostały objęte następujące wydziały i kierunki studiów stacjonarnych SGGW w Warszawie:

Wydział Rolnictwa i Biologii: 115 stażystów (77K, 38M) w latach 2019-2021; studia I stopnia III rok studiów z kierunków biologia i inżynieria ekologiczna.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: 100 stażystów (78K, 22M) w latach 2018-2019; studenci V roku weterynarii.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: 240 stażystów (120K, 120M) w latach 2018-2020; studia I stopnia III rok studiów z kierunków budownictwo i inżynieria środowiska oraz studia II stopnia II rok studiów z kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Wydział Technologii Drewna: 150 stażystów (60K, 90M) w latach 2018-2020; studia I stopnia III rok studiów z kierunków meblarstwo i technologia drewna oraz studia II stopnia II rok studiów z kierunku technologia drewna.

Wydział Nauk Społecznych: 45 stażystów (30K, 15M) w latach 2018-2020; studia I stopnia II rok studiów z kierunku socjologia.

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki: 55 stażystów (16K, 39M) w roku 2019; studia I stopnia III roku studiów licencjackich na kierunku informatyka i ekonometria oraz z III roku studiów inżynierskich na kierunku informatyka.

 

Przewidziane pozycje budżetowe do sfinansowania w ramach modułu 3:

– finansowanie stypendium stażowego od 1 do 3 miesięcy zależnie od wydziału,

– finansowanie badań lekarza medycyny pracy dla stażystów,

– finansowanie ubezpieczenia w zakresie NNW,

– finansowanie wynagrodzenia dla opiekunów stażystów.

 

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

Uczelnia – weryfikacja zrealizowanych programów dydaktycznych pod względem dostosowania do potrzeb rynku pracy, wskazanie słabych i mocnych stron realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach, wskazanie, które z kompetencji należy wzmocnić/rozwinąć u przyszłych absolwentów;

Stażysta – zdobycie praktycznych kompetencji w wybranej dziedzinie i rozbudowanie wiedzy wyniesionej ze studiów, możliwość weryfikacji swoich planów zawodowych i sprawdzenia ich w praktyce;

Przedsiębiorca / jednostka naukowa – możliwość wdrożenia stażysty w zadania jednostki i pozyskanie wykształconego, młodego potencjalnego pracownika.