Home » Moduł programów stażowych

Moduł programów stażowych

Płatne staże wakacyjne – moduł 3. projektu

pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Zadania stażowe realizowane będą w latach 2018-2021, weźmie w nich udział 705 stażystów (381K, 324M). Wartość zadań stażowych wynosi 3 910 049,00 PLN.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Stażami zostały objęte następujące wydziały i kierunki studiów stacjonarnych SGGW w Warszawie:

Wydział Technologii Żywności 165 stażystów w roku 2021; studia stacjonarne I stopnia, semestry IV,V, VI, VII na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Bezpieczeństwo Żywności, Towaroznawstwo w Biogospodarce oraz studia II stacjonarne stopnia, semestr I,II,III Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Wydział Technologii Drewna 150 stażystów (60K, 90M) w latach 2018-2020; studia I stopnia III rok studiów z kierunków Meblarstwo i Technologia Drewna oraz studia II stopnia II rok studiów z kierunku Technologia Drewna.

Wydział Rolnictwa i Biologii 115 stażystów (77K, 38M) w latach 2019-2021; studia I stopnia III rok studiów z kierunków Biologia i Inżynieria ekologiczna.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 100 stażystów (78K, 22M) w latach 2018-2019, 2021; studenci V roku Weterynarii.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 240 stażystów (120K, 120M) w latach 2018-2020; studia I stopnia III rok studiów z kierunków Budownictwo i  Inżynieria Środowiska oraz studia II stopnia II rok studiów z kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska.

Wydział Nauk Społecznych 45 stażystów (30K, 15M) w latach 2018-2020; studia I stopnia II rok studiów z kierunku Socjologia.

 

 

Przewidziane pozycje budżetowe do sfinansowania w ramach modułu 3:

– finansowanie stypendium stażowego od 1 do 3 miesięcy zależnie od wydziału,

– finansowanie badań lekarza medycyny pracy dla stażystów,

– finansowanie ubezpieczenia w zakresie NNW,

– finansowanie wynagrodzenia dla opiekunów stażystów.

 

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

Uczelnia – weryfikacja zrealizowanych programów dydaktycznych pod względem dostosowania do potrzeb rynku pracy, wskazanie słabych i mocnych stron realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach, wskazanie, które z kompetencji należy wzmocnić/rozwinąć u przyszłych absolwentów;

Stażysta – zdobycie praktycznych kompetencji w wybranej dziedzinie i rozbudowanie wiedzy wyniesionej ze studiów, możliwość weryfikacji swoich planów zawodowych i sprawdzenia ich w praktyce;

Przedsiębiorca / jednostka naukowa – możliwość wdrożenia stażysty w zadania jednostki i pozyskanie wykształconego, młodego potencjalnego pracownika.