Home » Moduł podnoszenia kompetencji

Moduł podnoszenia kompetencji

Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje – moduł 2. projektu

pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Szkolenia będą realizowane w latach 2018-2021. Weźmie w nich udział 2094 studentów (w tym 1111 kobiet). Dofinansowanie zadań w zakresie szkoleń wynosi 3 000 510 złotych.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Szkolenia zostały przewidziane dla studentów studiów stacjonarnych następujących wydziałów SGGW w Warszawie:

 • Wydział Leśny – 255 osób w latach 2018-2020; studenci Wydziału Leśnego;
 • Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – 140 osób w 2019 roku; studenci 4. i wyższych semestrów studiów pierwszego stopnia oraz wszystkich semestrów studiów drugiego stopnia;
 • Wydział Technologii Drewna – 120 osób w latach 2018-2020; studenci WydziałuTechnologia Drewna, kierunków meblarstwo i technologia drewna; 3., 4., 5. i 6. semestru studiów pierwszego stopnia oraz 1., 2. i 3. semestru studiów drugiego stopnia;
 • Wydział Nauk o Zwierzętach – 160 osób w latach 2019-2020; studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych – 1104 osoby w latach 2018-2021; studenci 3.-6. semestru studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia. Szkolenia z zakresu rachunkowości zaplanowane są dla 480 studentów kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość, z zakresu logistyki i zarządzania dla 552 studentów kierunków logistyka i zarządzanie, a z zakresu controllingu dla 72 osób z wszystkich kierunków studiów;
 • Wydział Nauk o Żywności – 135 osób w latach 2019-2020; studenci 6. i 7. semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – 170 osób w latach 2019-2020; studenci ostatniego semestru studiów kierunków budownictwo i inżynieria środowiska, w tym: studenci studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria środowiska – 49 osób; studenci studiów drugiego stopnia kierunku inżynieria środowiska – 36 osób; studenci studiów pierwszego stopnia kierunku budownictwo – 45 osób i studenci studiów drugiego stopnia kierunku budownictwo – 40 osób.

Finansowane działania w ramach realizacji zadań:

 • wynagrodzenie dla podmiotów realizujących w sposób kompleksowy certyfikowane szkolenia w zakresie wskazanym w poszczególnych zadaniach;
 • wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących kursy językowe;
 • wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia praktyczne;
 • koszty materiałów zużywanych w trakcie zajęć praktycznych;
 • zakup oprogramowania lub dostępu do oprogramowania służącego realizacji szkoleń;
 • wynagrodzenie pracowników prowadzących specjalistyczne szkolenia służące podniesieniu kompetencji studentów;
 • koszty certyfikowanych egzaminów zewnętrznych dla uczestników wybranych szkoleń;
 • koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia w trakcie wizyt studyjnych;
 • finansowanie wynagrodzenia dla opiekunów stażystów.

Do kogo skierowane są szkolenia i warunki przystąpienia do projektu:

Oferta szkoleń jest skierowana do studentów studiów stacjonarnych studiujących w momencie przystąpienia do projektu na drugim lub trzecim roku studiów pierwszego stopnia lub na studiach drugiego stopnia.

Rekrutacja:

Aby wziąć udział w szkoleniach, kursach lub wyjazdach studyjnych należy podejść do rekrutacji, która obejmuje między innymi:

 • spotkanie informacyjne z koordynatorem zadania w celu lepszego zapoznania się z ofertą;
 • dostarczenie wypełnionego wniosku do koordynatora zadania;
 • przystąpienie do początkowego testu kompetencji;
 • dostarczenie formularzy z danymi osobowymi i innych wymaganych dokumentów;
 • podpisanie umowy uczestnictwa w szkoleniu.

Po zrealizowaniu szkolenia należy podejść do końcowego testu kompetencji.

Planowane działania w ramach zadań:

Dla studentów Wydziału Leśnego:

 • Inwentaryzacja przyrodnicza;
 • Nowoczesne przyrządy pomiarowe;
 • Systemy wspomagania decyzji hodowlanych;
 • Urządzanie obiektów specjalnego przeznaczenia;
 • Projektowanie inżynieryjne;
 • Zamówienia publiczne;
 • System sprzedaży drewna;
 • Raporty oddziaływania na środowisko;
 • Komunikacja społeczna i edukacja przyrodnicza;
 • Zakładanie i prowadzenie firmy;
 • Planowanie przestrzenne;
 • Wycena nieruchomości leśnych;
 • Business Object w planowaniu ekonomicznym;
 • ArcGIS dla zaawansowanych;
 • QGIS dla średniozaawansowanych

Dokumenty rekrutacyjne dla studentów Wydziału Leśnego (zad. 4)

Dla studentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu:

Dokumenty rekrutacyjne dla studentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (i kierunku Architektura Krajobrazu) (zad. 5)

Dla studentów Wydziału Technologii Drewna:

Dokumenty rekrutacyjne dla studentów Wydziału Technologii Drewna (zad. 9)

Dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach:

 • Szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami oraz osób nadzorujących opiekunów;
 • Szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych;
 • Kurs inseminacji;
 • Specjalistyczny kurs języka angielskiego

Dokumenty rekrutacyjne dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach (zad.10)

Dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych:

Dla studentów Wydziału Nauk o Żywności:

Dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

Uczelnia – uzupełnienie kwalifikacji studentów, przez co stają się oni cennymi, poszukiwanymi pracownikami, wskazanie kierunków doskonalenia dydaktyki w celu dopasowania jej do potrzeb rynku oraz zapewnienia nowoczesnego i wszechstronnego wykształcenia, ocena skuteczności realizowanych szkoleń, dzięki czemu można ich elementy wdrożyć do modernizowanych programów kształcenia.

Studenci – podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy, zdobycie nowych umiejętności wymaganych na rynku, a nieujmowanych w programach studiów, podniesienie kompetencji językowych zwiększających szanse na rynku pracy, nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w różnych dziedzinach, podniesienie kompetencji menedżerskich, zapoznanie się w praktyce z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i organizacją procesów.