Home » Szkolenie „Arborystyka”

Szkolenie „Arborystyka”

Opis szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wiedzę i zdobędą umiejętności w zakresie diagnozy drzew przy użyciu wybranych metod wizualnych i technicznych (tomograf, rezystograf), zasad utrzymania, ochrony i pielęgnacji drzew w różnej fazie rozwoju, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, w tym cięć i wzmocnień mechanicznych, zabezpieczenia systemów korzeniowych przed uszkodzeniami, wykonywania zabiegów agrotechnicznych i chemicznych oraz stosowania specjalistycznych podłoży do sadzenia drzew. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat ich ukończenia.

Program zajęć obejmuje: omówienie budowy, fizjologii, i funkcji biologicznych oraz mechanicznych drzew; zasad diagnozy drzew, zasad prowadzenia prac pielęgnacyjnych, w tym zasad cięcia i wzmocnień mechanicznych na drzewach, ocena drzew w terenie i opracowanie planu postępowania z drzewami.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów inżynierskich  (od 4 semestru włącznie) i magisterskich Wydziałów Ogrodnictwa i Biotechnologii oraz Budownictwa i Inżynierii  Środowiska z kierunków:

 • Architektura Krajobrazu
 • Ogrodnictwo
 • Ochrona Zdrowia Roślin

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje  32 godziny dydaktyczne i będzie realizowane w dwóch edycjach dla grup liczących 14 studentów w następujących terminach:

Termin 1) 5 spotkań w dniach: 23.04, 24.04 i 30.04 w godzinach od 16.00 do 20.15 oraz 08.05 i 09.05.2021 w godzinach od 8.30 do 15.30;

Termin 2) 4 spotkania w dniach: 29.05, 30.05, 12.06 i 13.06.2021w godzinach od 8.30 do 15.30

Pierwszy weekend zajęć ma formę online za pośrednictwem MS Teams. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w sali 3/13 budynku 37 i na terenie parkowym Kampusu SGGW.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

Koordynatorem szkolenia jest

dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
pokój nr 27, budynek nr 37
email: edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl; tel. 506 477 750

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”
 • dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć* / przesłać * do koordynatora

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora (edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl)

Termin składania dokumentów: do dnia 20 kwietnia 2021 roku do godziny 24.00 na pierwszy termin oraz do dnia 14 maja 2021 roku do godziny 24.00 na drugi termin.

Dokumenty należy składać zgodnie z zapisami Regulaminu do koordynatora wydziałowego w module 2. Dopuszcza się możliwość złożenia w uzasadnionych przypadkach (pandemia) dokumentów w formie elektronicznej do koordynatora wydziałowego (podpisane skany), a następnie ich dostarczenie w oryginale, po otrzymaniu informacji od koordynatora wydziałowego o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) i złożyć*/ przesłać* u koordynatora we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwaga :

Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci, którzy brali udział w programie staży zawodowych, lub innych formach wsparcia organizowanych w ramach Projektu.