Home » O projekcie

O projekcie

 

 

„Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z033/17-00
Okres realizacji: 2018-03-01 – 2022-02-28
Całkowita wartość projektu: 28 928 253,42
Kwota dla SGGW: 28 060 405,81
Wkład własny: 867 847,61 

O projekcie:

Głównym celem projektu pt. Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania przez SGGW w Warszawie w okresie 4 lat.
Działania w projekcie zakładają ponadto poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców, a także wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Działania w projekcie realizowane będą w czterech modułach: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji, programy stażowe, zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W ramach modułu I uczelnia realizować będzie działania związane z dostosowaniem i realizacją programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym. Szczególny nacisk położony będzie na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności oraz zwiększanie poziomu internacjonalizacji kierunków/przedmiotów wykładanych w języku angielskim. Zarówno na nowych, jak i zmodernizowanych kierunkach kształcenia przewiduje się zatrudnienie wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej.

W ramach modułu II realizowane będą różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne podnoszące kompetencje studentów, w szczególności nastawione na zwiększenie atrakcyjności dla pracodawców i konkurencyjności na rynku pracy. Będą to zarówno szkolenia z kompetencji miękkich, jak i certyfikowane szkolenia branżowe.

Moduł III koncentruje się na wysokiej jakości programach stażowych, którymi łącznie objętych zostanie ok. 700 studentów. W ramach programów studiów studenci odbywać będą płatne staże u pracodawców cieszących się stabilną i utrwaloną pozycją na rynku pracy.

Celem staży będzie poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w praktyce (zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania stażu).

Moduł VI adresowany jest do kadry zarządzającej i administracji uczelni. Jego celem jest  podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, a także wsparcie informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie uczelnią.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)