Home » Zamówienia publiczne » Przetargi

Przetargi

 

2019.10.15

Świadczenie usługi transportu osób na potrzeby realizacji projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) POWR.03.05.00-00-Z033/17.
Sprawa nr SZP.250.66.2019  BNiPK.250.13.2019

SIWZ
Zbiorcze zestawienie ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  z dn. 02.12.2019r.


2018.12.28

Oracowanie koncepcji w zakresie rozbudowy systemu finansowo-księgowego oraz budowy systemu zarządzania budżetem.

w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) POWR.03.05.00-00-Z033/17.
Sprawa nr SZP.260.61.2018 BNiPK.260.8.2018

SIWZ
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Protokół z otwarcia ofert
Wybór
Unieważnienie wyboru – zadanie II oraz odrzucenie oferty.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie II