Home » Informacje różne » Staże dla studentów WTŻ

Staże dla studentów WTŻ

Oferujemy płatne staże trwające 4 tygodnie (120h) dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Żywności. Celem stażu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Oferujemy możliwość odbycia stażu w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, a także w laboratoriach badawczych. Studenci mogą zaproponować interesujące ich miejsce na odbycie stażu.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów inżynierskich (II i III rok) i magisterskich (I i II rok) Wydziału Technologii Żywności z kierunków:

 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Bezpieczeństwo Żywności
 • Towaroznawstwo/ Towaroznawstwo w biogospodarce

Czas trwania i miejsce stażu:

Staż obejmuje 120 godzin i będzie realizowany w okresie od czerwca do września (przez 4 tygodnie) w Zakładach przemysłu spożywczego i laboratoriach badawczych.

Koordynatorem staży jest:

 • dr inż. Katarzyna Sujka, adiunkt

Katedra Technologii i Oceny Żywności, Wydział Technologii Żywności

bud. 32, pok. 033,
e-mail: katarzyna_sujka@sggw.edu.pl, tel. : 22 593 75 42

koordynator kierunków: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia I stopnia, rok II i III), Towaroznawstwo w Biogospodarce (studia I stopnia, rok II i III), Bezpieczeństwo Żywności (studia I stopnia, rok III)

 • mgr inż. Katarzyna Pobiega, asystent

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Technologii Żywności

bud. 32, pok. 1025,
e-mail: katarzyna_pobiega@sggw.edu.pl, tel. : 22 593 76 64

koordynator kierunków: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia II stopnia, rok I i II), Bezpieczeństwo Żywności (studia I stopnia, rok II)

Staż realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na staże, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • Zarejestrować się w systemie eHMS;
 • Wypełnić i złożyć lub przesłać do koordynatora Wniosek o przyznanie stażu oraz dokumenty o dodatkowych aktywnościach lub niepełnosprawności;
 • Wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej (dotyczy wybranych pracodawców);
 • Wypełnić i dostarczyć formularze z danymi osobowymi,
 • Przekazać dane do Ubezpieczenia NNW;
 • Wykonać badania z zakresu medycyny pracy;
 • Podpisać umowę trójstronną;
 • Ubezpieczyć się na czas odbywania stażu w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) o ile wymaga tego pracodawca.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora (katarzyna_sujka@sggw.edu.pl lub katarzyna_pobiega@sggw.edu.pl)

Termin składania dokumentów: 10.05.2021

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na staże.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę trójstronną” (Załącznik nr 2)  i złożyć lub przesłać u koordynatora we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN PROJEKTU dotyczący Modułu 3 – odbywania Staży
 2. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stażu
 3. Załącznik nr 1a – Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Załącznik nr 2 – Umowa trójstronna oraz program stażu
 5. Załącznik nr 1 do Umowy trójstronnej: Program stażu
 6. Załącznik nr 3a – Formularz Danych Osobowych Załącznik wraz z Oświadczeniem Uczestnika Projektu i Oświadczeniem o numerze konta
 7. Załącznik nr 3b – Informacje niezbędne do zgłoszenia w ZUS
 8. Załącznik nr 4 – Dziennik stażu oraz Lista Obecności
 9. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie ze stażu
 10. Wzór Zaświadczenia o odbytym stażu
 11. Informacja o statusie uczestnika po 4 tygodniach oaz po 3 miesiącach
 12. Informacja o statusie uczestnika po 6 miesiącach

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.