Home » Staże » Staże dla studentów WTD

Staże dla studentów WTD

Celem Projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy, poprzez wdrożenie Programu Stażowego we współpracy z Pracodawcami.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów inżynierskich

Wydziału Technologia Drewna z kierunków:

 • Technologia drewna
 • Meblarstwo

Czas trwania stażu:

sierpień – wrzesień

Koordynatorami programu stażowego są:

 • dr inż. Joanna Wachowicz,
 • dr Izabela Betlej

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa

bud. 34 , pok. 1/51
e-mail: joanna_wachowicz@sggw.edu.pl;  izabela_betlej@sggw.edu.pl
tel. : 22 59 38585 lub 22 59 38580

Staż realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • zarejestrowanie się do wybranego pracodawcy w systemie eHMS,
 • dostarczenie wypełnionego Wniosku o przyznanie stażu do Koordynatora Wydziałowego,
 • udział w rozmowie Kwalifikacyjnej,
 • dostarczenie formularzy z danymi osobowymi,
 • przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy,
 • podpisanie Umowy trójstronnej,
 • wypełnienie ankiety Bilansu kompetencji,
 • rozpoczęcie stażu w wybranej jednostce.

Czas trwania stażu to 2-miesiące (120 godz./miesiąc). W roku 2021 staże będą obejmowały Studentki i Studentów WTD, którzy ukończyli w semestrze letnim 2020/2021:

a. sem. 4 studiów stacjonarnych I stopnia [inżynierskich] kierunku: technologia drewna

b. sem. 4 studiów stacjonarnych I stopnia [inżynierskich] kierunku: meblarstwo.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora

Nabór zgłoszeń w systemie eHMS trwać będzie od 07 czerwca 2021r. (od godziny 12:00) do 11 czerwca 2021 r. (do godziny 12:00).

Termin składania dokumentów: zostanie podany wkrótce

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na staż.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić odpowiednie załączniki dokumentów opisanych na stronach projektu i złożyć*/ przesłać* u koordynatora we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN PROJEKTU dotyczący Modułu 3 – odbywania Staży
 2. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stażu
 3. Załącznik nr 1a – Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Załącznik nr 2 – Umowa trójstronna
 5. Załącznik nr 1 do Umowy trójstronnej: Program stażu
 6. Załącznik nr 3a – Formularz Danych Osobowych Załącznik wraz z Oświadczeniem Uczestnika Projektu i Oświadczeniem o numerze konta
 7. Załącznik nr 3b – Informacje niezbędne do zgłoszenia w ZUS
 8. Załącznik nr 4 – Dziennik stażu oraz Lista Obecności
 9. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie ze stażu
 10. Załącznik nr 6- Wzór Zaświadczenia o odbytym stażu
 11. Załącznik nr 7 – Wniosek o zwrot kosztów Opiekuna stażu
 12. Załącznik 7 a  – Karta Wykonywanych czynności Opiekuna stażu
 13. Informacja o statusie uczestnika po 4 tygodniach oaz po 3 miesiącach
 14. Informacja o statusie uczestnika po 6 miesiącach

 

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Comments are closed.