Home » Aktualności » Certyfikowane szkolenia dla studentów i studentek Wydziału Leśnego z zakresu średniozaawansowanej obsługi oprogramowania QGIS – ostatnia edycja.

Certyfikowane szkolenia dla studentów i studentek Wydziału Leśnego z zakresu średniozaawansowanej obsługi oprogramowania QGIS – ostatnia edycja.

Szkolenie pozwoli na uzyskanie średniozaawansowanych umiejętności obsługi oprogramowania QGIS (przetwarzanie danych pozwalające na kompleksową pracę z danymi przestrzennymi). Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące: korzystania z zaawansowanych funkcji geoprocesingu, tworzenia zapytań przestrzennych, posługiwania się zapytaniami do baz danych za pomocą języka SQL, importowania zewnętrznych danych, pracy z tabelą atrybutów, tworzenia kartodiagramów i kartogramów, wykorzystania wtyczek do QGIS w przetwarzaniu danych, przygotowania i przetwarzania rastrów, analiz przestrzennych danych statystycznych czy różnych metod wizualizacji danych.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Leśnego studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Leśnictwo i Gospodarka Przestrzenna.

Pierwszeństwo mają studentki i studenci, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 „Sukces z natury” (szkoleniach lub stażach) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w szkoleniu).

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 3 dni szkoleniowe, 24 godziny dydaktyczne za pośrednictwem komunikatora Google Meet. Planowany termin szkolenia: 30.11.-2.12.2022.

Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa.

Koordynatorem szkolenia jest
dr hab. Karol Bronisz
Wydział Leśny/ Instytut Nauk Leśnych
Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 7
02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 80 81
mail: karol_bronisz@sggw.edu.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj.:

 • zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie” pobrać i wypełnić dokument w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach BEZ WPISYWANIA DAT(załącznik 4)
 • pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać Załącznik nr 5 Informacja po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 • pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach
 • dokumenty wydrukować, podpisać i przesłać skan na adres: karol_bronisz@sggw.edu.plz kopią na adres agnieszka_bronisz@sggw.edu.pl następnie dostarczyć do koordynatora szkolenia drogą pocztową lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem lub do Dziekanatu Wydziału Leśnego pok. 7. Należy wskazać nr grupy.

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT W UMOWIE.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do Koordynatora

dr. hab. Karola Bronisza
tel. +48 22 593 80 81
mail: karol_bronisz@sggw.edu.pl  kopia na adres: agnieszka_bronisz@sggw.edu.pl

Termin składania dokumentów: 28.10-20.11.2022 r. (data otrzymania oryginałów dokumentów, dokumenty składamy do Dziekanatu Wydziału Leśnego, pok. 7)

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4 – umowę wypełniamy w dwóch egzemplarzach)
 6. Załącznik nr 5 Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Pierwszeństwo mają studenci, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.