Home » Aktualności » Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER 1 – REKRUTACJA 2023

Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER 1 – REKRUTACJA 2023

Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER 1 – REKRUTACJA 2023

Miesięczne staże zawodowe  w placówkach związanych z branżą weterynaryjną

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich 6 ostatnich semestrów studiów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW  z kierunku Weterynaria. Zapraszamy studentki/studentów, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 „Sukces z natury” (szkoleniach lub stażach) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w stażu)

Czas trwania i miejsce stażu:

Staż 120 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w dniach :
3.07.2023-31.07.2023 Realizacja staży Tura 1

1.08.2023-31.08.2023 Realizacja staży Tura 2

4.09.2023-30.09.2023 Realizacja staży Tura 3

Koordynatorem szkolenia jest
lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika , Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,
e-mail:   Ilona_kaszak1@sggw.edu.pl,
tel. : 225936120

Staż realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

  • Zapoznać się z regulaminem naboru na staże, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
  • Zarejestrować się w aplikacji TEAMS;
  • Wypełnić i złożyć lub przesłać do koordynatora Wniosek o przyznanie stażu oraz dokumenty o dodatkowych aktywnościach lub niepełnosprawności;
  • Wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej (dotyczy wybranych pracodawców);
  • Wypełnić i dostarczyć formularze z danymi osobowymi,
  • Wykonać badania z zakresu medycyny pracy (jeśli dotyczy);
  • Wypełnić i Podpisać umowę trójstronną z załączeniami (3 egzemplarze) (NIE WPISUJEMY DATY NA UMOWIE); przesłać Koordynatorowi do weryfikacji, a następnie dostarczyć oryginały podpisane przez Pracodawcę i Stażyste/Stażytkę.
  • Ubezpieczyć się na czas odbywania stażu w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) o ile wymaga tego pracodawca i obowiązkowo w zakresie NNW.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora

lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika , Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,
e-mail: ilona_kaszak1@sggw.edu.pl 
tel. : 225936120

Harmonogram staże Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2023
Etap 1 16.06.2023 Rozpoczęcie rekrutacji weHMS.

I etap rekrutacji trwa do 5 dni kalendarzowych

Etap 2 21.06.2023 II etap rekrutacji trwa do 5 dni kalendarzowych i wymaga od studenta, ubiegającego się o przyjęcie na staż, dostarczenia do Koordynatora Wydziałowego wydrukowanego i podpisanego Wniosku o przyznanie stażu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
Etap 3 Rozmowy kwalifikacyjne Na żądanie pracodawcy
Etap 4 27.06.2023 Dostarczenie do Koordynatora/ki Wydziałowego Umów trójstronnych wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.
Etap 5 3.07.2023-31.07.2023 Realizacja staży Tura 1
1.08.2023-31.08.2023 Realizacja staży Tura 2
4.09.2023-30.09.2023 Realizacja staży Tura 3

 

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na staże.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę trójstronną” (Załącznik nr 2)  i złożyć lub przesłać u koordynatora we wskazanym terminie.(3 egzemplarze) (NIE WPISUJEMY DATY W UMOWIE)

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1: Wzór: Wniosku o przyznanie stażu w ramach projektu Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr POWR.03.05.00-00-Z033/17,

Załącznik nr 2: Wzór: Umowa trójstronna o staż studencki u pracodawcy wraz z Programem Stażu,

Załącznik nr 3a: Wzór: Formularz danych osobowych uczestnika projektu

Załącznik nr 3b: Wzór: Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia

Załącznik nr 4: Wzór: Dziennik stażu z Listą obecności

Załącznik nr 5: Wzór: Sprawozdanie z przebiegu stażu

Załącznik nr 6: Wzór: Zaświadczenia o odbyciu stażu

Załącznik nr 7: Wzór informacja w terminie 4 tygodni i 3 miesięcy

Załącznik nr 8: Wzór informacja Absolwenta

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Zapraszamy studentki/studentów, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 Sukces z natury (szkoleni lub staże) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w stażu)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:
Student może uczestniczyć tylko w jednym działaniu

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.