Home » Szkolenie „Communityviz”

Szkolenie „Communityviz”

Kurs przeznaczony dla studentów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS oraz zainteresowanych rozwojem umiejętności analitycznych o narzędzie pozwalające na zastosowanie podejścia Geodesign. Pozwala ono na połączenie projektowania i planowania przestrzennego, w którym propozycje projektowe są ściśle powiązane z symulacjami ich wpływu na środowisko bazującymi na kontekście geograficznym. Polega to na możliwości porównania różnego rodzaju uwarunkowań (m.in. wskaźników przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych), pozwalających na ocenę stanu zagospodarowania terenu oraz porównanie dynamicznych scenariuszy wprowadzanych zmian.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące metodyki Geodesign oraz instruktaż dotyczący pracy w oprogramowaniu: konfiguracja projektu, zarządzanie warstwami analitycznymi oraz zasady konstruowania oraz wagowania wskaźników, prezentacja map wynikowych w zależności od odbiorcy, tworzenie i porównywanie alternatywnych scenariuszy.

W trakcie zajęć studenci wykonują projekt opierający się na ocenie przydatności terenu do projektowanych zmian oraz stworzeniu scenariuszy wraz z ich wizualizacjami (w tym trójwymiarowymi). Następnie studenci wybierają scenariusz będący kompromisem pomiędzy potrzebami różnych użytkowników oraz uzasadniają wybór. Wykorzystywany będzie program ArcGIS 10.x. Desktop i Communityviz 5, do którego kursanci otrzymają klucz dostępu.

Projektowanie parametryczne jest aktualnie powszechnie wykorzystywane w urbanistyce, projektowaniu, planowaniu przestrzennym, sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko oraz w zarządzaniu zasobami przestrzennymi gmin.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów inżynierskich  (od 4 semestru włącznie) i magisterskich Wydziałów Ogrodnictwa i Biotechnologii oraz Budownictwa i Inżynierii  Środowiska z kierunków:

 • Architektura Krajobrazu
 • Ogrodnictwo
 • Ochrona Zdrowia Roślin

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje  8 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w dwóch edycjach dla grup liczących 14 studentów w następujących terminach:

Termin 1) 1 spotkanie w dniu: 30.05 w godzinach od 8.30 do 15.30

Termin 2) 1 spotkanie w dniu: 05.06 w godzinach od 8.30 do 15.30

Preferowane są zajęcia stacjonarne, ale dopuszcza się uczestnictwo online studentów.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w sali 1/15 budynku 37. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

Koordynatorem szkolenia jest

dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
pokój nr 27, budynek nr 37
email: edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl; tel. 506 477 750

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”
 • dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć* / przesłać * do koordynatora

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora (edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl)

Termin składania dokumentów: do dnia 10 maja 2021 roku do godziny 24.00 na oba terminy.

Dokumenty należy składać zgodnie z zapisami Regulaminu do koordynatora wydziałowego w module 2. Dopuszcza się możliwość złożenia w uzasadnionych przypadkach (pandemia) dokumentów w formie elektronicznej do koordynatora wydziałowego (podpisane skany), a następnie ich dostarczenie w oryginale, po otrzymaniu informacji od koordynatora wydziałowego o zakwalifikowaniu się na szkolenie

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) i złożyć*/ przesłać* u koordynatora we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi

Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci, którzy brali udział w programie staży zawodowych, lub innych formach wsparcia organizowanych w ramach Projektu.