Szkolenia dla pracownikow – administracja


Moduł Zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – moduł 6. Projektu, zadanie 20


Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni

„Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia w obrębie modułu 6. realizowane będą w latach 2018-2021.

Wartość zadań szkoleniowych wynosi 1 498 828,00 zł.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 


Do kogo skierowane są szkolenia?

Rekrutacja i organizacja cykli szkoleniowych dedykowanych kadrze administracyjnej i zarządzającej  obejmować będzie obszary:

 • zarządzanie informatyką,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zespołem,
 • kontrola zarządcza,
 • zarządzanie finansami,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • zamówienia informatyczne,
 • model usługowy,
 • nauka języków obcych,
 • obsługa aplikacji biurowych.

Szkolenia dla kadry administracyjnej:
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Umowa konsorcjum naukowego, Manager badań naukowych,Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych, Szkolenie z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dot. Szkolnictwa wyższego i zasad finansowania nauki, Efektywna obsługa zgłoszeń, Obsługa klienta Hel Desk IT, Szkolenie podnoszące świadomość bezpieczeństwa IT, Cykl szkoleń z zakresu ITTIL, Budowa organizacji wsparcia, Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne, Zarządzanie licencjami na oprogramowanie, Umowy na wdrożenie systemu informatycznego, PRINCE 2, AGILE, obsługa aplikacji biurowych, nauka języków obcych.

Szkolenia dla kadry kierowniczej:
Podstawy zarządzania, Cykl szkoleń z zakresu ITTIL, Komunikacja wewnętrzna IT-Biznes, Negocjacje IT, PRINCE 2, AGILE, Komunikacja i współpraca w projekcie, Zarządzanie zespołem projektowym, Kierowanie zespołem, Trening umiejętności menadżerskich, procesowe zarządzanie organizacją, System kontroli zarządczej, Zarządzanie przez cele, obsługa aplikacji biurowych, nauka języków obcych.

 


Jakie są korzyści z udziału w szkoleniach?

Dla Uczelni:
podniesienie praktycznych kompetencji w wybranej dziedzinie przez Pracowników Uczelni będzie mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę relacji zawodowych oraz komunikacji wewnętrznej, pozytywny wizerunek uczelni na zewnątrz, a tym samym wpłyną na efektywniejszą realizację misji Uczelni.

Dla Pracowników:
podniesienie kompetencji poświadczone dokumentami oraz nabycie praktycznej wiedzy, która usprawni bieżącą pracę na Uczelni.

 


Jakie są warunki udziału w szkoleniach?

Informacje o naborze na szkolenia systematycznie zamieszczane są w części „Aktualne rekrutacje” .

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja:

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy przystąpić do procesu rekrutacji, która obejmuje następujące kroki:

 • uzyskanie zgody przełożonego;
 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego;
 • oczekiwanie na informację o zakwalifikowaniu na szkolenie;
 • dostarczenie do BSO wymaganych dokumentów;
 • podpisanie umowy uczestnictwa w szkoleniu.

Ważne: przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi sposobu wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

 


Warunki rekrutacji:

Podczas wyboru szkolenia należy kierować się zbieżnością tematyki szkoleń z zakresem obowiązków pracownika.

Zgodnie z Regulaminem o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie będą brane pod uwagę poniższe kryteria:

 1. kolejność zgłoszeń
 2. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności udokumentowane kopią orzeczenia,
 3. ukończone 45 lat,
 4. nie ukończone 30 lat,
 5. liczba aktywności prorozwojowych w ostatnim roku wg. oświadczenia pracownika.

Za spełnienie któregokolwiek z kryteriów wymienionych w punktach b) – e) przydzielany jest dodatkowy punkt.

Ważne: liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona.

W przypadku dużej liczby chętnych, przy kwalifikowaniu pracownika, który stara się o przyjęcie na wybraną usługę edukacyjną, będą brane pod uwagę następujące kryteria w wymienionej kolejności:

 1. liczba odbytych wcześniej szkoleń (osoby zgłaszające się po raz pierwszy lub z mniejszą liczbą odbytych szkoleń będą miały pierwszeństwo);
 2. rekomendacja przełożonego.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu pracownika na szkolenie podejmuje powołana do tego celu komisja składająca się z trzech osób pracująca pod przewodnictwem Kanclerza SGGW.

 


Bilans kompetencji uczestników szkolenia oraz dokumenty potwierdzające podniesienie kompetencji:

W związku z przystąpieniem do projektu uczestnik ma obowiązek:

 1. wypełnienia pre- i post – testu, celem określenia efektywności szkolenia;
 2. podejścia do zaliczenia według programu i planu szkolenia.
 3. podejścia do egzaminu w przypadku szkoleń certyfikowanych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dyplom / zaświadczenie / certyfikat, który jest potwierdzeniem podniesienia kompetencji w danym obszarze
(kopia dokumentu powinna trafić do akt osobowych pracownika w BSO).

Ważne: brak uzyskania zaświadczenia/certyfikatu automatycznie uniemożliwia skorzystanie z kolejnych usług edukacyjnych w projekcie.

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z dotychczasowym udziałem w usłudze edukacyjnej (zgodnie z §5 pkt. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której uczestnik rezygnuje z udziału w szkoleniu przed rozpoczęciem udziału, tj. przed przekazaniem listy uczestników do podmiotu prowadzącego usługę edukacyjną.

Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 


Dokumenty dla uczestników:

 • Załącznik nr 1 – Zgoda przełożonego
 • Załącznik nr 2 – Formularz Danych Osobowych
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Załącznik nr 4 – Umowa udziału w projekcie
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

 


 

Zamknięte rekrutacje:

 • Szkolenie ITIL® 4 Foundation 
 • Szkolenie PRINCE2® Foundation 2017
 • Szkolenie Agile PM® Foundation
 • Szkolenie Podstawy Metodyki Prince 2
 • Zarządzanie licencjami na oprogramowanie
 • Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne
 • Umowy na wdrożenie systemu informatycznego
 • Szkolenie Agile PM® Foundation
 • Szkolenie Komunikacja wewnętrzna IT-Biznes
 • Szkolenie Efektywna obsługa zgłoszeń
 • Szkolenie Obsługa Klienta Help Desk IT
 • Szkolenie z programu Excel
 • Szkolenie Budowa organizacji wsparcia

 

Kontakt:

Zespół ds. szkoleń: szkolenia_power@sggw.pl