Home » Aktualności » Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA TURA 3 ROK AKADEMICKI 2022/2023

Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA TURA 3 ROK AKADEMICKI 2022/2023

Miesięczne staże zawodowe  w placówkach związanych z branżą weterynaryjną

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich 6 ostatnich semestrów studiów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW  z kierunku Weterynaria. Zapraszamy studentki/studentów, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 „Sukces z natury” (szkoleniach lub stażach) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w stażu)

Czas trwania i miejsce stażu:

Staż 120 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w dniach :
1.XI.2022 – 30.XI.202 (3 tura)

Harmonogram staże Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2022/2023 rekrutacja uzupełniająca tura 3
Etap 1  03.10.2022  Rozpoczęcie rekrutacji w systemie eHMS  
Etap 2  Złożenie wniosku o staż  Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego II etap rekrutacji przeprowadza jednoosobowo Koordynator Wydziałowy stosując jako kryterium różnicujące średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru i Zaświadczenie o niepełnosprawności. 
Etap 3  Rozmowy kwalifikacyjne  Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego III etap rekrutacji zostaje zawieszony 
Etap 4  Do 17.10.2022  Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane do odbywania stażu Umów trójstronnych wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami tura 3
Etap 5  1.11.2022-30.11.2022  Realizacja staży Tura 3 

Koordynatorem szkolenia jest
lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika , Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,
e-mail:   Ilona_kaszak1@sggw.edu.pl,
tel. : 225936120

Staż realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

  • Zapoznać się z regulaminem naboru na staże, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
  • Zarejestrować się w systemie eHMS;
  • Wypełnić i złożyć lub przesłać do koordynatora Wniosek o przyznanie stażu oraz dokumenty o dodatkowych aktywnościach lub niepełnosprawności;
  • Wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej (dotyczy wybranych pracodawców);
  • Wypełnić i dostarczyć formularze z danymi osobowymi,
  • Przekazać dane do Ubezpieczenia NNW;
  • Wykonać badania z zakresu medycyny pracy (jeśli dotyczy);
  • Podpisać umowę trójstronną;
  • Ubezpieczyć się na czas odbywania stażu w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) o ile wymaga tego pracodawca.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora

lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,
e-mail:   Ilona_kaszak1@sggw.edu.pl  
tel. : 225936120

Termin rozpoczęcia rekrutacji w eHMS 3.10.2022 r.

Termin składania dokumentów: 17.10.2022 r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na staże.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę trójstronną” (Załącznik nr 2)  i złożyć lub przesłać u koordynatora we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1: Wzór: Wniosku o przyznanie stażu w ramach projektu Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr POWR.03.05.00-00-Z033/17,

Załącznik nr 2: Wzór: Umowa trójstronna o staż studencki u pracodawcy wraz z Programem Stażu, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Załącznik nr 3a: Wzór: Formularz danych osobowych uczestnika projektu

Załącznik nr 3b: Wzór: Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia

Załącznik nr 4: Wzór: Dziennik stażu z Listą obecności

Załącznik nr 5: Wzór: Sprawozdanie z przebiegu stażu

Załącznik nr 6: Wzór: Zaświadczenia o odbyciu stażu

Załącznik nr 7: Wzór Informacja w terminie 4 tygodni i 3 miesięcy

Załącznik nr 8: Wzór Informacja Absolwenta

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Zapraszamy studentki/studentów, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 Sukces z natury (szkoleni lub staże) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w stażu)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.