Home » Aktualności » ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRMY SZKOLENIE DLA STUDENTEK I STUDENTÓW WYDZIAŁU LEŚNEGO – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRMY SZKOLENIE DLA STUDENTEK I STUDENTÓW WYDZIAŁU LEŚNEGO – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy, kompetencji  i umiejętność z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu., form działalności gospodarczej, rejestracji firmy, księgowości i rachunkowości prawo pracy, podatków, badania rynku i oczekiwań nabywców, kreowania nowych produktów, rekrutacji pracowników, poszukiwania kapitału, promocji produktów i usług.  Zajęcia  odbywają się w formie projektowej.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentki i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Leśnego, pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: Leśnictwo i Gospodarka Przestrzenna.

Pierwszeństwo mają  studentki/studenci, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 „Sukces z natury” (szkoleniach m.in. ArcGis i QGIS lub stażach) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w szkoleniu).

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje, 45 godzin dydaktycznych prowadzonych  za pośrednictwem MS Teams oraz w siedzibie Wydziału Leśnego (listopad 2022-styczeń 2023). Harmonogram zajęć zostanie podany przez prowadzącego oraz na stronie projektu bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa.

Koordynatorem szkolenia jest
dr hab. Karol Bronisz
Wydział Leśny/ Instytut Nauk Leśnych
Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 7
02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 80 81
mail: karol_bronisz@sggw.edu.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj.:

 • zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie” pobrać i wypełnić dokument w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach BEZ WPISYWANIA DAT(załącznik 4)
 • pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać Załącznik nr 5 Informacja po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 • pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać Załącznik nr 6 Informacja absolwenta (bez daty)
 • dokumenty wydrukować, podpisać i przesłać skan na adres: karol_bronisz@sggw.edu.plz kopią na adres agnieszka_bronisz@sggw.edu.pl następnie dostarczyć do koordynatora szkolenia drogą pocztową lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem lub do Dziekanatu Wydziału Leśnego pok. 7.

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT W UMOWIE.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do Koordynatora

dr. hab. Karola Bronisza
tel. +48 22 593 80 81
mail: karol_bronisz@sggw.edu.pl
kopia na adres: agnieszka_bronisz@sggw.edu.pl

Termin składania dokumentów: 06.10. – 23.10.2022 r. (data otrzymania oryginałów dokumentów, dokumenty składamy do Dziekanatu Wydziału Leśnego, pok. 7)

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4 – umowę wypełniamy w dwóch egzemplarzach)
 6. Załącznik nr 5 Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Załącznik nr 6 Informacja absolwenta 

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Pierwszeństwo mają studenci, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.