Home » Aktualności » Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Miesięczne staże zawodowe  w placówkach związanych z branżą weterynaryjną

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich V roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW  z kierunku Weterynaria

Czas trwania i miejsce stażu:

Staż 120 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w dniach :
22.11- 19.12.21  (1 tura) oraz 10.01 – 06.02.22 (2 tura)

Koordynatorem szkolenia jest
lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika,
Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,tel. : 225936120
e-mail:   Ilona_kaszak1@sggw.edu.pl,

Staż realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział
należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na staże, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • Zarejestrować się w systemie eHMS;
 • Wypełnić i złożyć lub przesłać do koordynatora Wniosek o przyznanie stażu oraz dokumenty o dodatkowych aktywnościach lub niepełnosprawności;
 • Wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej (dotyczy wybranych pracodawców);
 • Wypełnić i dostarczyć formularze z danymi osobowymi,
 • Przekazać dane do Ubezpieczenia NNW;
 • Wykonać badania z zakresu medycyny pracy;
 • Podpisać umowę trójstronną;
 • Ubezpieczyć się na czas odbywania stażu w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) o ile wymaga tego pracodawca.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora
lek. wet. Ilona Kaszak
Katedra Chorób Małych Zwierząt i klinika , Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
bud. 22 , pok. 140,
e-mail:   Ilona_kaszak1@sggw.edu.pl
tel. : 225936120

Termin składania dokumentów:
I tura  15.11.2021
II tura 31.12.2021

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na staże.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę trójstronną” (Załącznik nr 2)  i złożyć lub przesłać u koordynatora we wskazanym terminie.

Harmonogram staże Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2021/2022
Etap 1 29.10.2021        Rozpoczęcie rekrutacji w systemie eHMS 
Etap 2 Złożenie wniosku o staż Z uwagi na trwający stan epidemii  II etap rekrutacji przeprowadza jednoosobowo Koordynator Wydziałowy stosując jako kryterium różnicujące średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru i Zaświadczenie o niepełnosprawności.
Etap 3 Rozmowy kwalifikacyjne Z uwagi na trwający stan epidemii  III etap rekrutacji zostaje zawieszony
Etap 4 15.11.2021 Dostarczenie Umów trójstronnych wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami tura 1
31.12.2021 Dostarczenie Umów trójstronnych wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami tura 1
Etap 5 22.11.-19.12.2021 Realizacja staży Tura 1
10.01.-6.02.2022 Realizacja staży Tura 2

 

Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN PROJEKTU dotyczący Modułu 3 – odbywania Staży
 2. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stażu
 3. Załącznik nr 1a – Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Załącznik nr 2 – Umowa trójstronna
 5. Załącznik nr 1 do Umowy trójstronnej: Program stażu
 6. Załącznik nr 3a – Formularz Danych Osobowych Załącznik wraz z Oświadczeniem Uczestnika Projektu i Oświadczeniem o numerze konta
 7. Załącznik nr 3b – Informacje niezbędne do zgłoszenia w ZUS
 8. Załącznik nr 4 – Dziennik stażu oraz Lista Obecności
 9. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie ze stażu
 10. Wzór Zaświadczenia o odbytym stażu
 11. Informacja o statusie uczestnika po 4 tygodniach oaz po 3 miesiącach
 12. Informacja o statusie uczestnika po 6 miesiącach

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:
Student może uczestniczyć tylko w jednym działaniu

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.