Home » Szkolenia » Szkolenia dla pracowników – dydaktyka

Szkolenia dla pracowników – dydaktyka


Moduł Zarzadzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – moduł 6. Projektu, zadanie 19


 

Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni

„Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia w obrębie modułu 6. realizowane będą w latach 2018-2021.

Wartość zadań szkoleniowych wynosi 18 050,00 zł.

 


Do kogo skierowane są szkolenia?

W ramach szkoleń zostaną podniesione kompetencje co najmniej 30 pracowników kadry dydaktycznej z Wydziału Nauk o Zwierzętach w poniższych zakresach:

 • Artykuł jako źródło sukcesu naukowego, jak pisać skutecznie?
 • Więcej niż slajdy – efektywne prezentacje naukowe
 • Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?

 


Jakie są korzyści z udziału w szkoleniach?

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego jak pisać skutecznie? – szkolenie pozwoli na zwiększenie liczby publikacji składanych do czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz podniesie kompetencje kadry w zakresie metodologii pracy badawczej co zostanie użyte podczas procesu dydaktycznego.

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? – szkolenie zwiększy liczbę składanych projektów/grantów przez osoby prowadzące badania naukowe, co zwiększy atrakcyjność Wydziału. Wyniki badań naukowych będą mogły być prezentowane podczas procesu dydaktycznego.

Więcej niż slajdy – efektywne prezentacje naukowe – szkolenie podniesie kompetencje kadry w zakresie sposobu prezentacji.

 


Jakie są warunki udziału w szkoleniach?

Informacje o naborze na szkolenia systematycznie zamieszczane są w części „Aktualne rekrutacje” – patrz poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Rekrutacja:

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy przystąpić do procesu rekrutacji, która obejmuje następujące kroki:

 • uzyskanie zgody przełożonego;
 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego;
 • oczekiwanie na informację o zakwalifikowaniu na szkolenie;
 • dostarczenie do BSO wymaganych dokumentów;
 • podpisanie umowy uczestnictwa w szkoleniu.

Ważne: przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi sposobu wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

 

Warunki rekrutacji:
Podczas wyboru szkolenia należy kierować się zbieżnością tematyki szkoleń z zakresem obowiązków pracownika.

Zgodnie z Regulaminem o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie będą brane pod uwagę poniższe kryteria:

 1. kolejność zgłoszeń
 2. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności udokumentowane kopią orzeczenia,
 3. ukończone 45 lat,
 4. nie ukończone 30 lat,
 5. liczba aktywności prorozwojowych w ostatnim roku wg. oświadczenia pracownika.

Za spełnienie któregokolwiek z kryteriów wymienionych w punktach b) – e) przydzielany jest dodatkowy punkt.

Ważne: liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona.

W przypadku dużej liczby chętnych, przy kwalifikowaniu pracownika, który stara się o przyjęcie na wybraną usługę edukacyjną, będą brane pod uwagę następujące kryteria w wymienionej kolejności:

 1. liczba odbytych wcześniej szkoleń (osoby zgłaszające się po raz pierwszy lub z mniejszą liczbą odbytych szkoleń będą miały pierwszeństwo);
 2. rekomendacja przełożonego.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu pracownika na szkolenie podejmuje powołana do tego celu komisja składająca się z trzech osób pracująca pod przewodnictwem Kanclerza SGGW.

 


Bilans kompetencji uczestników szkolenia oraz dokumenty potwierdzające podniesienie kompetencji:

W związku z przystąpieniem do projektu uczestnik ma obowiązek:

 1. wypełnienia pre- i post – testu, celem określenia efektywności szkolenia;
 2. podejścia do zaliczenia według programu i planu szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dyplom / zaświadczenie, który jest potwierdzeniem podniesienia kompetencji w danym obszarze(kopia dokumentu powinna trafić do akt osobowych pracownika w BSO).

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z dotychczasowym udziałem w usłudze edukacyjnej (zgodnie z §5 pkt. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której uczestnik rezygnuje z udziału w szkoleniu przed rozpoczęciem udziału, tj. przed przekazaniem listy uczestników do podmiotu prowadzącego usługę edukacyjną.

Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 


Dokumenty dla uczestników:

 


Rekrutacja:

W chwili obecnej w ramach Zadania 19 nie są przeprowadzane żadne rekrutacje.

 


Kontakt:

Zespół ds. szkoleń: szkolenia_power@sggw.pl