Home » Aktualności » Szkolenie dla studentów i studentek Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt – „Transport zwierząt”

Szkolenie dla studentów i studentek Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt – „Transport zwierząt”

Celem kursu jest poznanie przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt. Kurs kończy się uzyskaniem licencji konwojenta zwierząt.

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt z kierunków:

  • Bioinżynieria zwierząt
  • Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
  • Zootechnika

Oferta nie jest kierowana do studentów I roku. 

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje nie więcej niż 10 godzin zegarowych i będzie realizowane za pośrednictwem MS Teams

Koordynatorem szkolenia jest
dr Ewelina Dudek
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie
bud. 23 pok. 70 parter
e-mail: ewelina_dudek@sggw.edu.pl
tel. : 225936502

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy  dopełnić niezbędnych formalności tj:

  • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
  • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
  • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
  • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
  • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”
  • dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć osobiście do koordynatora zadania

dr Eweliny Dudek bud.23 pok.70 parter w godzinach przyjęć studentów
lub
wysłać na adres ul. Ciszewskiego 8 bud.23 pok.70 z dopiskiem Transport Zwierząt

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora ewelina_dudek@sggw.edu.pl tel. 22 59 365 02

Termin składania dokumentów: od 14 – 28.06.2022 r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić (BEZ DAT) „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4 w dwóch egzemplarzach) i pozostałe załączniki złożyć u koordynatora we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. 

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu POWER 1.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Comments are closed.