Home » Aktualności » Finanse dla niefinansistów, rozwijanie świadomości finansowej pracowników

Finanse dla niefinansistów, rozwijanie świadomości finansowej pracowników

„Finanse dla niefinansistów, rozwijanie świadomości finansowej pracowników”

W zakres szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

 1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.
 2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
  • odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać,
  • różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.
 1. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia.
 2. Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych? Wstęp do czytania sprawozdań finansowych.
 3. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście:
  • istota i struktura sprawozdania:
   – walory informacyjne i ograniczenia bilansu, jako przyczyna wielu nieporozumień między działami finansowymi a innymi funkcjami w przedsiębiorstwie (np. czy marketing tworzy tylko koszty z perspektywy sprawozdania finansowego?, gdzie podziała się marka produktu i wizerunek firmy?),
   – zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze,
  • przypadek praktyczny:
   – czytanie bilansu,
  • istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście bilansu,
  • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe,
  • zasady wyceny składników bilansu – obszar kreatywności w rachunkowości,
  • przypadki praktyczne:
   – analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie – warsztaty,
   – kreatywność w rachunkowości /w wymiarze księgowym i realnym.
 1. Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?
  • jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy:
   – obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy,
   – mamy zysk, a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
   – produkcja „idzie pełną parą”, a wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
  • przypadek praktyczny:
   – czytanie rachunku zysków i strat,
   – istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście rachunku zysków i strat,
  • różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym – wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny:
   – różnice między wariantami (wady i zalety),
   – częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
  • przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat.
 1. Analiza wskaźników finansowych łączących dane z bilansu i rachunku zysków i strat:
  • uzupełnienie analizy wskaźnikowej o wskaźniki efektywności wykorzystania majątku i kapitału / wskaźniki nieomawiane wcześniej na tle bilansu lub rachunku zysków i strat) – przypadek praktyczny.
 1. Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
  • istota i struktura sprawozdania – analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
  • analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych;
  • metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna;
  • przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie.
 1. Podsumowanie i zakończenie.

Grupa docelowa:

 • Szkolenie kierowane jest dla kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 03-04.03.2022 (16h) ->  APLIKUJ

24-25.03.2022 (16h) ->  APLIKUJ

Szkolenie realizowane jest w formule online.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ

Formularz zawiera następujące dokumenty:
„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

 1. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

Dokumenty:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.