Home » Aktualności » Zarządzanie kosztami i rentownością

Zarządzanie kosztami i rentownością

„Zarządzanie kosztami i rentownością”

 1. Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników – wprowadzenie:
 • cele i zadania budżetowania kosztów, przychodów i wyników; powiązanie procesu budżetowania ze strategią i długookresowymi celami przedsiębiorstwa,
 • wpływ stosowanego w przedsiębiorstwie rachunku kosztów na proces budżetowania.
 1. Planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa:
 • charakterystyka procesów zachodzących w przedsiębiorstwie – wpływ organizacji i technologii produkcji na budżetowanie kosztów,
 • planowanie sprzedaży w przekroju regionów sprzedaży, klientów i produktów,
 • planowanie produkcji w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa, planowanie zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku.
 1. Budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych:
 • projektowanie budżetów kosztów,
 • opracowywanie budżetów kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich oraz prostych kosztów pośrednich w podmiotach działalności podstawowej, pomocniczej i pozostałych,
 • rozliczanie budżetowanych kosztów działalności pomocniczej i tworzenie całkowitych budżetów kosztów wszystkich podmiotów,
 • wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, wyprowadzanie współczynników zmienności kosztów,
 • wyznaczanie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych i wyodrębnianie kosztów wydziałowych stałych nie stanowiących kosztu wytworzenia,
 • analiza planowanego wykorzystania zdolności produkcyjnych.
 1. Tworzenie normatywnego kosztu produktu:
 • powiązanie wyceny produktu ze stosowaną w przedsiębiorstwie technologią i organizacją procesów produkcyjnych,
 • powiązanie normatywnego kosztu produktu z budżetami kosztów dla miejsc powstawania kosztów w ramach działalności podstawowej.
 1. Sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach:
 • hierarchiczna struktura budżetowania w podmiotach wewnętrznych,
 • powiązanie budżetów zbiorczych z budżetami centrów kosztowych i wyceną produktu,
 • budżety kosztów według pionów, budżet kosztów wytworzenia, budżet kosztów nie stanowiących kosztu wytworzenia.
 1. Budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa:
 • rachunek kosztów i wyników dla regionów sprzedaży, klientów i produktów,
 • wykorzystanie wieloblokowych i wielosegmentowych systemów rachunku kosztów w zarządzaniu,
 • analiza rentowności regionów sprzedaży,
 • analiza rentowności klientów i grup klientów,
 • analiza rentowności produktów i grup produktów,
 • analiza wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
 1. Konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski:
 • analiza rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 • raporty kontrolno-wynikowe dla ośrodków odpowiedzialnych za koszty i zyski.
 1. Kontrola i ocena wykonania budżetów:
 • rachunek odchyleń na poziomie ośrodków odpowiedzialności za koszty w ramach działalności podstawowej, pomocniczej oraz administracji (analiza odchyleń materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich, kosztów pośrednich prostych i złożonych),
 • raporty z wykonania budżetów ośrodków odpowiedzialnych za zyski (analiza odchyleń przychodów, kosztów zmiennych i stałych oraz marż brutto),
 • monitorowanie rentowności przedsiębiorstwa jako całości (analiza odchyleń na sprzedaży, odchyleń kosztów i uzgadnianie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego).

Grupa docelowa:

 • Szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej i administracyjna Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 09.03.2022 (8h) ->  APLIKUJ

 17.03.2022 (8h) ->  APLIKUJ

 30.03.2020 (8h) ->  APLIKUJ

 Szkolenie realizowane jest w formule online.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ

Formularz zawiera następujące dokumenty:

 • „Formularz danych osobowych”
 • „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
 • „Oświadczenie uczestnika projektu POWER”
 1. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

Dokumenty:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.