Home » Aktualności » Szkolenie dla studentów i studentek WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI

Szkolenie dla studentów i studentek WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI

Zwiększ swoją atrakcyjności dla pracodawców, zdobądź umiejętność pracy w projektach – podnieś kompetencje komunikacyjne i przedsiębiorcze.

Zapraszamy na szkolenia podnoszące praktyczne kompetencje zawodowe studentów i studentek kierunku Meblarstwo i Technologia Drewna realizowane w ramach Zadania 9 projektu „Sukces z natury” nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Zakres szkolenia obejmuje:

 1. AutoCAD – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy;
 2. CAD/CAM Wood;
 3. Kompetencje analityczne i projektowe;

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Technologii Drewna (WTD) SGGW:  st. inżynierskich oraz st. uzup. magisterskich na obu kierunkach: Meblarstwo i Technologia Drewna. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Zapraszamy studentki/studentów, którzy nie uczestniczyli w projekcie POWER 1 „Sukces z natury” (szkoleniach lub stażach) (udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza udziału w szkoleniu).

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 66 godziny dydaktyczne i będzie realizowane za pośrednictwem platformy elektronicznej. Termin szkoleń zostanie podany po procesie rekrutacji.

Koordynatorem szkolenia jest
Sylwia Oleńska, adiunkt
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym,
Wydział Technologii Drewna
bud. 34 , pok. 1/58,
e-mail: sylwia_olenska@sggw.edu.pl
tel. : 22 593 85 49, 504 253 016

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie” pobrać i wypełnić (bez dat)
 • pobrać i podpisać (bez dat) informację po 4 tygodniach i 3 miesiącach (zał. 5)
 • pobrać i podpisać (bez dat) informację absolwenta po 6 miesiącach (zał. 6)
 • dokumenty wydrukować, podpisać i przesłać skan do Koordynator na adres sylwia_olenska@sggw.edu.pla następnie dostarczyć do koordynatora

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora

Termin składania dokumentów:22.08.2022-23.09.2022 r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę udziału w projekcie ”NIE WPISUJEMY DAT (załącznik 4) i przesłać skan dokumentu do koordynatora we wskazanym terminie.

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT W UMOWIE.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (zał. 5)
 7. informacja absolwenta 6 miesięcy (zał. 6)

Uwagi / dodatkowe istotne informacje pierwszeństwo mają studenci i studentki  nie biorący udziału w projekcie POWER 1” Sukces z natury

 

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.