Home » Aktualności » Szkolenie Nowoczesne techniki inwentaryzacji – Przedłużenie rekrutacji

Szkolenie Nowoczesne techniki inwentaryzacji – Przedłużenie rekrutacji

Szkolenie Nowoczesne techniki inwentaryzacji

W ramach przedmiotu studenci poznają współczesne zaawansowane metody pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, pochodzących z pomiarów bezpośrednich pod kątem inwentaryzacji wybranych elementów krajobrazu. Głównym celem ćwiczeń jest przedstawienie zaawansowanych technik ułatwiających zbiór danych o terenie, istniejących drzewach czy innych obiektach architektury krajobrazu. Studenci poznają praktyczne zastosowanie i ocenią dokładność mobilnych odbiorników nawigacyjnych służących do badań fotogrametrycznych. Praktycznym efektem zajęć jest przygotowanie raportu zawierającego ocenę dokładności wykowanych pomiarów wraz z dokumentacją mapową opracowanego obszaru.

Przedmiot nawiązuje do zagadnień merytorycznych z zakresu geodezji, kartografii oraz systemów informacji przestrzennej. Nabyte umiejętności przydadzą się w działalności projektowej i wykonawczej (do prac inwentaryzacyjnych) oraz w pracy badawczej i planistycznej. Sprawnie i rzetelnie opracowana inwentaryzacja terenu i zieleni jest warunkiem skutecznego zarządzania zielenią miejską, jak i stanowi klucz do sukcesu procesu inwestycyjnego.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje  15 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w jednej edycji dla grup liczących 14 studentów w terminie: 14.05 w godzinach 15.00-19.00 i 15.05 oraz 16.05 w godzinach od 9.00 do 14.00

Preferowane są zajęcia hybrydowe, ale dopuszcza się uczestnictwo online studentów. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

 Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 4 semestru i wyższych studiów pierwszego stopnia i wszystkich trzech drugiego stopnia Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu/Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 KOORDYNATOREM SZKOLENIA JEST
dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska|
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
pokój nr 27, budynek nr 37
email: edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl;
tel. 506 477 750

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 2. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 5. pobrać i podpisać Informację  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (nie wpisujemy daty)
 6. pobrać i podpisać  Informację absolwenta po 6 miesiącach (nie wpisujemy daty)
 7. zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”
 8. pobrać,  wypełnić i podpisać Załącznik nr 4 „Umowa udziału w projekcie”

dokumenty wydrukować, podpisać i dostarczyć lub przesłać drogą pocztową do koordynatora

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT  W UMOWIE.

Termin składania dokumentów: do dnia 10.04.2022 r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Informacja absolwenta 6 miesięcy

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Pierwszeństwo mają studenci i studentki nie uczestniczący w żadnej formie wsparcia w ramach projektu POWER 1” Sukces z natury”.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.