Home » Aktualności » Szkolenie Nadzorowanie inwestycji związanych z terenami zieleni – Przedłużenie rekrutacji

Szkolenie Nadzorowanie inwestycji związanych z terenami zieleni – Przedłużenie rekrutacji

Szkolenie Nadzorowanie inwestycji związanych z terenami zieleni

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Architektura krajobrazu zainteresowanych zdobyciem wiedzy praktycznej na temat roli projektanta i architekta krajobrazu w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego, w tym: etapów projektowania, nadzoru autorskiego i specjalistycznych nadzorów przyrodniczych, dendrologicznych robót związanych z terenami zieleni.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące etapów procesu inwestycyjnego, praw i obowiązków uczestników robót budowlanych. Studenci zapoznają się z rodzajami dokumentacji projektowych i dokumentacji technicznych.

W trakcie zajęć studenci wykonają  harmonogram robót, dokonają kontroli odbioru robót zgodnego z dokumentacją wykonawczą. Zajęcia będą miały charakter wykładów i ćwiczeń terenowych. Przewiduje się wyjazd na plac budowy i rozmowy z wykonawcami.

Po zakończeniu szkolenia student zna: prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego, umie sporządzić kompletną dokumentację projektową, protrafi prowadzić i nadzorować proces inwestycyjny, opracowuje harmonogram robót i zna zasady kontroli oraz odbioru prac budowlanych w zakresie architektury krajobrazu.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje  10 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w jednej edycji dla grup liczących 14 studentów w terminie: 16.04 i 17.04 w godzinach od 9.00 do 14.00

Preferowane są zajęcia hybrydowe. Część wykładowa ma charakter on-line przez komunikator Ms Teams. Część ćwiczeniowa odbędzie się na terenie inwestycyjnym w Warszawie. Szczegóły zostaną przekazane w dalszym terminie.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 4 semestru i wyższych studiów pierwszego stopnia i wszystkich trzech drugiego stopnia Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury K4ajobrazu/Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

KOORDYNATOREM SZKOLENIA JEST
dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska|
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
pokój nr 27, budynek nr 37
email: edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl;
tel. 506 477 750

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 2. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 5. pobrać i podpisać Informację  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (nie wpisujemy daty)
 6. pobrać i podpisać  Informację absolwenta po 6 miesiącach (nie wpisujemy daty)
 7. zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”
 8. pobrać,  wypełnić i podpisać Załącznik nr 4 „Umowa udziału w projekcie”

dokumenty wydrukować, podpisać i dostarczyć lub przesłać drogą pocztową do koordynatora

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT  W UMOWIE.

Termin składania dokumentów: do dnia 10.04.2022 r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Informacja absolwenta 6 miesięcy

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Pierwszeństwo mają studenci i studentki nie uczestniczący w żadnej formie wsparcia w ramach projektu POWER 11” Sukces z natury”.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.