Home » Aktualności » Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami

Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami

„Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami” termin 2

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznego korzystania z programu Adonis dedykowanego zarządzaniu procesami biznesowymi.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Przedstawienie programu; Interfejs i konfiguracja programu; Tworzenie modeli procesów z wykorzystaniem różnych notacji (w tym BPMN 2.0); Symulacja procesów; Parametryzacja procesów, w tym szacowanie kosztów i jakości; Graficzne i tabelaryczne prezentowanie modeli procesów; Dokumentacja i publikowanie procesów, w tym z wykorzystaniem możliwości webowych i pakietów biurowych.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok) Wydziału Nauk Ekonomicznych ze wszystkich kierunków, a zwłaszcza:

· Zarządzanie

· Ekonomia

· Logistyka

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w terminie:

  • 8-10 oraz 13 grudnia 2021
    w godz. od 12.00 do 16.30 za pośrednictwem MS Teams.

 

Koordynatorem szkolenia jest:
dr Konrad Michalski, adiunkt w Instytucie Zarządzania SGGW
e-mail: konrad_michalski@sggw.edu.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

  1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
  2. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
  3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
  4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
  5. zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”
  6. dokumenty wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową do:

mgr Edyta Skarżyńska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Instytut Zarządzania ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek Adonis (II termin)

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową): 30 listopada 2021 r.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora: konrad_michalski@sggw.edu.pl

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin naboru na szkolenie
2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
6. informacja po 4 tygodniach i 3 miesiącach (załącznik 5)
7. informacja absolwenta po 6 miesiącach (załącznik 6)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/warsztacie/stażu w ramach Projektu „Sukces z Natury”

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.