Home » Szkolenia » Szkolenia dla studenta

Szkolenia dla studenta

Moduł podnoszenia kompetencji

Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje – moduł 2. projektu

„Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 Szkolenia będą realizowane w latach 2018-2021. Weźmie w nich udział 2094 studentów (w tym 1111 kobiet). Dofinansowanie zadań w zakresie szkoleń wynosi 3 000 510 złotych.

Szkolenia zostały przewidziane dla studentów studiów stacjonarnych następujących wydziałów SGGW w Warszawie:

 • Wydział Leśny – 255 osób w latach 2018-2020; studenci Wydziału Leśnego;
 • Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu – 140 osób w 2019 roku; studenci 4. i wyższych semestrów studiów pierwszego stopnia oraz wszystkich semestrów studiów drugiego stopnia;
 • Wydział Technologii Drewna – 120 osób w latach 2018-2020; studenci WydziałuTechnologia Drewna, kierunków meblarstwo i technologia drewna; 3., 4., 5. i 6. semestru studiów pierwszego stopnia oraz 1., 2. i 3. semestru studiów drugiego stopnia;
 • Wydział Nauk o Zwierzętach – 160 osób w latach 2019-2020; studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych – 1104 osoby w latach 2018-2021; studenci 3.-6. semestru studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia. Szkolenia z zakresu rachunkowości zaplanowane są dla 480 studentów kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość, z zakresu logistyki i zarządzania dla 552 studentów kierunków logistyka i zarządzanie, a z zakresu controllingu dla 72 osób z wszystkich kierunków studiów;
 • Wydział Nauk o Żywności – 135 osób w latach 2019-2020; studenci 5. i 6. semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – 170 osób w latach 2019-2020; studenci ostatniego semestru studiów kierunków budownictwo i inżynieria środowiska, w tym: studenci studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria środowiska – 49 osób; studenci studiów drugiego stopnia kierunku inżynieria środowiska – 36 osób; studenci studiów pierwszego stopnia kierunku budownictwo – 45 osób i studenci studiów drugiego stopnia kierunku budownictwo – 40 osób.

Do kogo skierowane są szkolenia i warunki przystąpienia do projektu:

Oferta szkoleń jest skierowana do studentów studiów stacjonarnych studiujących w momencie przystąpienia do projektu na drugim lub trzecim roku studiów pierwszego stopnia lub na studiach drugiego stopnia.

Rekrutacja:

Aby wziąć udział w szkoleniach, kursach lub wyjazdach studyjnych należy podejść do rekrutacji, która obejmuje między innymi:

 • spotkanie informacyjne z koordynatorem zadania w celu lepszego zapoznania się z ofertą;
 • dostarczenie wypełnionego wniosku do koordynatora zadania;
 • przystąpienie do początkowego testu kompetencji;
 • dostarczenie formularzy z danymi osobowymi i innych wymaganych dokumentów;
 • podpisanie umowy uczestnictwa w szkoleniu.

Po zrealizowaniu szkolenia należy podejść do końcowego testu kompetencji.

Planowane działania w ramach zadań:

Dla studentów Wydziału Leśnego:

Dla studentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu:

Dla studentów Wydziału Technologii Drewna:

Dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach:

 • Szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami oraz osób nadzorujących opiekunów;
 • Szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych;
 • Kurs inseminacji;
 • Specjalistyczny kurs języka angielskiego.

Dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych:

Dla studentów Wydziału Nauk o Żywności:

Dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska: