Home » Aktualności » Szkolenie „Nowoczesne techniki inwentaryzacji”

Szkolenie „Nowoczesne techniki inwentaryzacji”

W ramach przedmiotu studenci poznają współczesne zaawansowane metody pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, pochodzących z pomiarów bezpośrednich pod kątem inwentaryzacji wybranych elementów krajobrazu. Głównym celem ćwiczeń jest przedstawienie zaawansowanych technik ułatwiających zbiór danych o terenie, istniejących drzewach czy innych obiektach architektury krajobrazu. Studenci poznają praktyczne zastosowanie i ocenią dokładność mobilnych odbiorników nawigacyjnych służących do badań fotogrametrycznych. Praktycznym efektem zajęć jest przygotowanie raportu zawierającego ocenę dokładności wykonywanych pomiarów wraz z dokumentacją mapową opracowanego obszaru.

Przedmiot nawiązuje do zagadnień merytorycznych z zakresu geodezji, kartografii oraz systemów informacji przestrzennej. Nabyte umiejętności przydadzą się w działalności projektowej i wykonawczej (do prac inwentaryzacyjnych) oraz w pracy badawczej i planistycznej. Sprawnie i rzetelnie opracowana inwentaryzacja terenu i zieleni jest warunkiem skutecznego zarządzania zielenią miejską, jak i stanowi klucz do sukcesu procesu inwestycyjnego.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów inżynierskich  (od 4 semestru włącznie) i magisterskich Wydziałów Ogrodnictwa i Biotechnologii oraz Budownictwa i Inżynierii  Środowiska z kierunków:

 • Architektura Krajobrazu
 • Ogrodnictwo
 • Ochrona Zdrowia Roślin

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje  15 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w jednej edycji dla grup liczących 14 studentów w terminie:

14.05. w godzinach 15.00-19.00 oraz 15.05. i  16.05. w godzinach od 9.00 do 14.00

Preferowane są zajęcia hybrydowe, ale dopuszcza się uczestnictwo online studentów. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

Koordynatorem szkolenia jest

dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
pokój nr 27, budynek nr 37
email: edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl; tel. 506 477 750

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”
 • dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć* / przesłać * do koordynatora

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora (edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl)

Termin składania dokumentów: do dnia 8 maja 2021 roku do godziny 24.00.

Dokumenty należy składać zgodnie z zapisami Regulaminu do koordynatora wydziałowego w module 2. Dopuszcza się możliwość złożenia w uzasadnionych przypadkach (pandemia) dokumentów w formie elektronicznej do koordynatora wydziałowego (podpisane skany), a następnie ich dostarczenie w oryginale, po otrzymaniu informacji od koordynatora wydziałowego o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) i złożyć*/ przesłać* u koordynatora we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwaga :

Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci, którzy brali udział w programie staży zawodowych, lub innych formach wsparcia organizowanych w ramach Projektu.

Comments are closed.