Home » Staże

Staże

Płatne staże wakacyjne – Moduł 3 Projektu

pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 Zadania stażowe realizowane będą w latach 2018-2021, w których weźmie udział 705 stażystów (381K, 324M). Wartość zadań stażowych wynosi – 3 910 049,00 PLN

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Stażami zostały objęte następujące Wydziały i kierunki studiów stacjonarnych SGGW w Warszawie:

Wydział Technologii Żywności 165 stażystów w roku  2021; studia stacjonarne I stopnia, semestry IV,V, VI, VII na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Bezpieczeństwo Żywności, Towaroznawstwo w Biogospodarce oraz studia II stacjonarne stopnia, semestr I,II,III Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Wydział Technologii Drewna 150 stażystów (60K, 90M)w latach 2018-2020; studia I stopnia III rok studiów z kierunków Meblarstwo i Technologia Drewna oraz studia II stopnia II rok studiów z kierunku Technologia Drewna.

Wydział Rolnictwa i Biologii 115 stażystów (77K, 38M)w latach 2019-2021; studia I stopnia III rok studiów z kierunków Biologia i Inżynieria ekologiczna.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 100 stażystów (78K, 22M) w latach 2018-2019; studenci V roku Weterynarii.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 240 stażystów (120K, 120M) w latach 2018-2020; studia I stopnia III rok studiów z kierunków Budownictwo i  Inżynieria Środowiska oraz studia II stopnia II rok studiów z kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska.

Wydział Pedagogiki i Socjologii 45 stażystów (30K, 15M)w latach 2018-2020; studia I stopnia II rok studiów z kierunku Socjologia.

Przewidziane pozycje budżetowe do sfinansowania w ramach Modułu 3

– finansowanie stypendium stażowego od 1 do 3 miesięcy zależnie od Wydziału,
– finansowanie badań lekarza medycyny pracy dla stażystów,
– finansowanie ubezpieczenia w zakresie NNW,
– finansowanie wynagrodzenia dla Opiekunów stażystów.

 Aby wziąć udział w stażu należy:

– Poddać się procedurze rekrutacyjnej, która obejmuje:
– zarejestrowanie się do wybranego pracodawcy w systemie eHMS,
– dostarczenie wypełnionego Wniosku o przyznanie stażu do Koordynatora Wydziałowego,
– udział w rozmowie Kwalifikacyjnej,
– dostarczenie formularzy z danymi osobowymi,
– przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy,
– podpisanie Umowy trójstronnej,
– wypełnienie ankiety Bilansu kompetencji,
– Rozpoczęcie stażu w wybranej jednostce

Dokumenty 2021:

Regulamin staży WTŻ
Regulamin staży WRiB WMW WBiIŚ WTD WPiS

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stażu
Załącznik nr 1a – Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej
Załącznik nr 2b – Umowa trójstronna stażyści WRiB WMW WBiIŚ WTD WPiS oraz program stażu
Załącznik 2aUmowa trójstronna stażyści WTŻ oraz program stażu
Załącznik nr 3a
– Formularz Danych Osobowych
Załącznik nr 3b – Informacje niezbędne do zgłoszenia w ZUS
Załącznik nr 4 – Dziennik stażu oraz Lista Obecności
Załącznik nr 5 Sprawozdanie ze stażu
Załącznik nr 6 – Wzór Zaświadczenia o odbytym stażu
Załącznik nr 7a
-Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu
Załącznik nr 7 – Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu

Umowa powierzenia przetwarzania danych SGGW

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

Uczelnia – weryfikacja zrealizowanego programów dydaktycznych pod względem dostosowania do potrzeb rynku pracy i wskażą słabe i mocne strony realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach, oraz wykaże które z kompetencji należy wzmocnić/rozwinąć u przyszłych absolwentów.

Stażysta – praktyczne kompetencje w wybranej dziedzinie i rozbudowanie wiedzy ze studiów, oraz możliwość zawodowego sprawdzenia czy praca w określonej jednostce/dziedzinie jest tą wymarzoną możliwością zawodowego realizowania się,

Przedsiębiorca/jednostka naukowa– możliwość wdrożenia stażysty w zadania jednostki i pozyskanie wykształconego, młodego potencjalnego pracownika.

 

 


Archiwum

Dokumenty 2020:

Regulamin staży

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stażu
Załącznik nr 1a – Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej
Załącznik nr 2 – Umowa trójstronna oraz program stażu
Załącznik nr 3a – Formularz Danych Osobowych
Załącznik nr 3b – Informacje niezbędne do zgłoszenia w ZUS
Załącznik nr 4 – Dziennik stażu oraz Lista Obecności
Załącznik nr 5 – Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie ze stażu
Załącznik nr 7 – Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu
Wzór Zaświadczenia o odbytym stażu

Umowa powierzenia przetwarzania danych SGGW

2019
Dokumenty:

Regulamin staży

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stażu
Załącznik nr 1a – Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej
Załącznik nr 2 – Umowa trójstronna oraz program stażu
Załącznik nr 3a – Formularz Danych Osobowych
Załącznik nr 3b – Informacje niezbędne do zgłoszenia w ZUS
Załącznik nr 4 – Dziennik stażu oraz Lista Obecności
Załącznik nr 5 – Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie ze stażu
Załącznik nr 7 – Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu
Wzór Zaświadczenia o odbytym stażu
Umowa powierzenia przetwarzania danych SGGW

 

2018
Dokumenty:

Regulamin staży

Załącznik nr 1 – Wzór protokołu z rozmowy kwalifikacyjnej 
Załącznik nr 1a
– Wzór umowy trójstronnej oraz program stażu
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stażu w ramach projektu Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr POWR.03.05.00-00-Z033/17,
Załącznik nr 3a – Formularz danych osobowych uczestnika projektu
Załącznik nr 3b – Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia
Załącznik nr 4 – Harmonogram
Załącznik nr 5 – Lista obecności
Załącznik nr 6 – Dziennik stażu
Załącznik nr 7 – Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu po stronie Pracodawcy
Załącznik nr 8 – Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu
Załącznik nr 9 – Sprawozdanie z przebiegu stażu
Załącznik nr 10 – Zaświadczenie o odbytym stażu